Woord vandaag

14 maart 2018
‘Het zondoffer als type?’

In zekere zin wel, maar van een andere
kant bekeken niet. De dieren leden niet
wanneer zij stierven. Zij moesten vlekke-
loos, zonder gebrek zijn. Zo waren zij ty-
pen van de zondeloze Zoon, waarbij ook
in Zijn mond geen bedrog was. Het lijden
werd echter niet hun deel, maar uitdruk-
kelijk wél bij de Zoon.

‘De dood was bekend in de offerdienst.’

Dat betrof dan wel dieren zonder gebrek.
Er was dan geen reden om die te doden.
En juist die werden wel geofferd, God tot
aangename geur. Zo ook bij de Vervuller
van die typen: de Heer Jezus Christus was
zonder zonde. Pilatus zei: ‘ik vind geen re-
den in deze Mens’ (Johannes 18:38; 19:4,
6), nadat Hij door het Sanhedrin aan deze
Romein was overgeleverd.

‘Hij was zonder gebrek.’

Toch moest Hij sterven. Dat was op zich
al een zonde. En precies Gods methode
om de zonde van de wereld op te heffen.
Zonde voor zonde. En zoals bij Abram en
Saraï het met hun dode lichamen begon,
begon het ook met het dode lichaam van
de Heer Jezus. Mooie parallel: in beide si-
tuaties gaf God het onmogelijke: leven uit
de doden
!

Woord vandaag

13 maart 2018
‘De verzoening van de wereld.’

Door de werking van het kruis, zal God
allen veranderen van vijanden in vrien-
den. Het woord verzoenen betekent in
de grondtekst neer-veranderen. De si-
tuatie is sinds het kruis veranderd. God
beantwoordde de vijandschap met lief-
de. Hij sloeg de mensheid niet, maar op
de derde dag wekte Hij Zijn Zoon op.

‘Wat een verandering!’

De eersten die deze verandering onder-
gaan, zijn de gemeenteleden. Zij werden
veranderd door de genade van God. De
verzoenende liefde van de Vader vero-
verde hun hart. Dat zal uiteindelijk met
iedereen zo zijn. Tegenstellingen zijn er:
Christus stierf opdat wij leven, door Zijn
bloed, Zijn lijden, zouden wij Zijn redding
genieten. En Hij werd gekruisigd opdat
wij verheerlijkt worden.

‘Belangrijke tegenstellingen.’

Daardoor krijgen we meer zicht. Binnen
Israël bestond de dood door kruisiging
niet. Wel door steniging. De Israëlieten
kenden wel bloedvergieten en dieren
die stierven. Het zondoffer bijvoorbeeld,
was pijnloos en zonder schande. Toch
was dat een schaduw van Hem, Die ko-
men zou en tot zonde gemaakt werd.

Woord vandaag

12 maart 2018
‘Wijsheid en het kruis?’

De kruisiging en opstanding van onze
Heer hoort – strikt genomen – bij het
geheimenis
of de verborgenheid. Het

was in vroegere tijden niet bekend.
Wél dat de Messias zou komen. Niet,
dat die Messias of Gezalfde door een
kruisiging aan Zijn einde zou komen.

‘Wijsheid van God?’

Wanneer de oversten van deze eon
de wijsheid van God ermee geweten
hadden, zouden zij die Heer van de
heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
Dat zegt Paulus in 1 Corinthiërs 2:5-
10. De wijsheid van God bepaalde,
dat met het sterven van de Heer al-
len
stierven, 2 Corinthiërs 5:14.

‘Ook de verzoening?’

Heeft alles met het kruis te maken; en
God was in Christus de wereld met Zich-
zelf verzoenend (2 Corintiërs 5:18-21).
We letten ook hier op de formulering.
God verzoent de wereld met Zichzelf; in
de Schrift staat nooit, dat God Zelf ver-
zoend moest worden. Hij was altijd de
vriend van de mens, houdt veel van ze.

Woord vandaag

11 maart 2018
‘Veel aspecten aan Zijn dood.’

De wereld werd met Hem gekruisigd.
Voor Paulus was dat de wereld van het
judaïsme. In Galaten 6:14 lezen we:

moge het mij echter niet gebeuren mij
te beroemen, tenzij in het kruis van on-
ze Heer Jezus Christus, waardoor (de)
wereld voor mij gekruisigd is
                                        Galaten 6:14

‘Dat was beslissend.’

Het begrip ‘wereld’ houdt ook in: de on-
derstroom in religie en filosofie. Het be-
staande systeem. Dat is in feite meege-
kruisigd geworden. Het had geen toe-
komst; het lot ervan werd aan het kruis
bezegeld. In plaats daarvan is Christus
het antwoord. Religieuze handelingen
en gebruiken brengen de mens niet bij
God. Christus wel.

‘Geweldig.’

Niet een vervangend religieus systeem,
zelfs niet wat God aan Israël gaf, maar
alleen Christus. Dát zouden we als gelo-
vigen steeds weer beseffen. En God er-
voor danken, loven en prijzen. Voor de
meeste mensen is de gekruisigde Chris-
tus
aanstoot gevend. Daarin ligt echter

diepe wijsheid van God verborgen.

Woord vandaag

10 maart 2018
‘Het vlees gekruisigd.’

Dat besef doet uitwerken in ons leven.
De overmaat aan geest in ons geeft de
bijzondere kracht om te leven tot Zijn
eer. Het licht dat God geeft, maakt dat
we kunnen zien met verlichte ogen van
het hart. In Galaten zien we krachtige,
genadevolle uitwerking van Zijn geest.

‘Ze begonnen met de geest.’

Zijn jullie zo onbezonnen? Beginnend
in geest, worden jullie nu voltooid in
vlees?
                                Galaten 3:3

Is de indringende vraag die de apostel
stelt. Ze liepen weg van het vertrouw-
op God en Zijn geest. Ze gingen weer
op zichzelf vertrouwen. Anders gezegd:
ze lieten zich besnijden. Op die manier
vertelden ze, dat ze in de praktijk Chris-
tus niet nodig hadden (Galaten 5:2-4).

‘Het evangelie van genade verlaten.’

Dat is wat ze in de praktijk deden. Uit-
eraard erkenden ze dat Jezus Christus’
werk aan het kruis tot hun redding was.
Maar voor het dagelijks leven richtten
ze zich op hun eigen vlees. En kwamen
ook de akelige werken van het vlees
(Galaten 5:19-21) naar voren. In feite
draait het om het kruis, praktisch:

Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen
het vlees tezamen met de hartstochten
en begeerten.
                    Galaten 5:24