Woord vandaag

15 mei 2018
‘Ja, van God afhankelijk.’

God is barmhartig, Hij doet wat nodig
is in Zijn plan. Dat is wat wij als (vorm
van) kwaad ervaren. Het is noodzake-
lijk zodat Hij het goede eruit voort kan
doen komen. God zet de donkere ach-
tergrond van kwaad en zonde in in Zijn
plan. Opdat Zijn licht veel beter het
goede laat zien. En zondaren zoals wij
Zijn redding kunnen waarderen.

‘Jezus Christus de Redder.’

Zonder Hem gaat het niet. God schiep
eerst Adam om de laatste Adam te kun-
nen brengen. Op Zijn tijd werd Hij gebo-
ren uit de maagd. Dat wordt door
som-
migen (vrijzinnigen) betwijfeld.

Dwaling over de opstanding in Korinte
werd door Paulus ernstig aangesproken
in dat geweldige 15e  hoofdstuk. Geloof
je in de opstanding? Dan geloof je ook
in de geboorte van Jezus uit de maagd
Maria. En andersom.

‘Daar zit samenhang in?’

Zeker, je kunt het ene niet los zien van
het andere. God is een God van wonde-
ren. Jezus Christus is gisteren en heden
Dezelfde, ook tot in de eonen. Maar dat
wil nog niet zeggen, dat Hij altijd hetzelf-
de handelt. En God handelde in de tijd
van Noach anders dan nu. Anders zal
het ook in het koninkrijk zijn – op deze
en de nieuwe aarde.

Woord vandaag

14 mei 2018
‘Groei is nodig.’

Zo was het ook zeker bij de Korintiërs;
zij hadden nog melk nodig. Hun geeste-
lijke status was: onmondigen, konden
nog geen vast voedsel verdragen. Hoe-
wel ze al langer geloofden, bleven ze
achter in groei. Paulus had geplant en
Apollos gaf hen water (van het woord):

maar God moest de groei geven.

‘Daarvan zijn we afhankelijk.’

Zo geeft Hij aan elk gemeentelid een
mate van geloof. Je kunt niet zeggen,
dat iedereen dezelfde groei heeft door-
gemaakt. Daarom kon de apostel aan
volwassenen in het geloof diepe wijs-
heid van God doorgeven. Daar wa
ren
de meeste Korintiërs nog niet aan
 toe.
Zij bleven steken op menselijk
aards
niveau. Zo was het ook bij het
volk Is-
raël; Johannes schreef er over
.

‘O ja, wat was dat ook alweer?’

We hebben dat enkele keren in de bij-
belstudies opgemerkt:

daarom konden zij niet geloven, omdat
Jesaja verder gezegd heeft:
Hij heeft hun ogen verblind en verhardt
hun hart, opdat zij niet met de ogen zou-
den zien en met hun hart inzien en zich
bekeren en Ik hen zou genezen
                              Johannes 12:39,40

Het niet kunnen is niet het vermogen
hebben om te geloven. Ook hier blijkt,
dat God dat moet geven. Het volk hele-
maal afhankelijk van God. Ook in ons
geval is dat helemaal van toepassing.
Iedereen heeft God nodig als het gaat
om geloof of wat het ook maar is.
Hij is de grote Pottenbakker.

Woord vandaag

13 mei 2018
‘Gericht op wat boven is.’

Dat zegt Paulus in Kolossenzen 3:1-4:

Zoekt wat boven is, waar Christus is,
aan Gods rechter(hand) zittend. Weest
bedacht op wat boven is, niet op wat
op de aarde is..

Duidelijke woorden. Als we de gevol-
gen van hemelvaartsdag overdenken,
dan komen we hierop uit. Gisteren
hebben we geconstateerd hoe gelo-
vigen vandaag bezig zijn met hier en
nu op aarde 
in plaats van wat Paulus

schrijft.

‘Niveau van Korinte.’

In de eerste brief zegt de apostel al,
dat zij vleselijk zijn, als onmondigen
melk nodig hebben. En vast voedsel,
dat is: Gods wijsheid in een geheim,
wat God tevoren bestemde vóór de
eonen
. En dat alles tot onze heerlijk-
heid
. Dat was voor de meeste Korin-
tiërs niet bekend en hij kon daar niet
over spreken. Dat God een groep uit
zou roepen om die een hemelse be-
diening te geven voor onzichtbare he-
melse machten en krachten; dat ging
er bij hen niet in.

‘Het ging om hier en nu.’

Omdat de toekomst en de heerlijkheid
te abstract is, niet concreet. Het moest
voor hen praktisch ingevuld worden, ze
vroegen om allerlei richtlijnen en oplos-
singen voor het leven van alledag. Het
huwelijk (1 Korinte 5-7), wat wel niet te
eten (1 Korinte 8-10), de positie als man
en vrouw (1 Korinte 11); functie van ge-
meenteleden en de gaven (1 Korinte 12-
14). Paulus moest alles direct aangeven.
Ook een hoofdstuk als 1 Korinte 13 over
de liefde en het opstandingslichaam (1
Korinte 15) zijn voorbeelden dat zij alles
ingevuld wilden hebben en weinig zelf
konden beoordelen.

Woord vandaag

12 mei 2018
‘We zien uit naar Christus Jezus.’

En Hij ziet uit naar ons. Hij zal ons ont-
moeten in de lucht. Hij komt ons daar
als het ware ophalen om ons mee te
nemen naar de hogere, hemelse regi-
onen. Voor onze speciale bediening in
de hemelen worden wij nu getraind.
In het dagelijks leven is het ook zo, dat
mensen getraind worden voor een spe-
ciale functie. Soldaten, verkopers, ver-
plegend personeel, noem maar op.

‘Hij zet ons straks in.’

Net zoals wij ingezet waren als zonda-
ren, zullen wij dan ingezet worden als
rechtvaardigen. Ook is dat vandaag de
dag al zo, wanneer wij Hem kennen,
door Hem geroepen zijn. Het lichaam
van Christus is een heel bijzonder ge-
heel, een speciaal instrument in Gods
hand. Net zoals Israël dat straks op de
aarde is, zo zijn wij dat straks te mid-
den van de hemelsen.

‘Dat is vrijwel overal onbekend.’

Men tast in het duister als het over de
toekomst van de gemeente gaat. Dat
is zo wezenlijk, ook voor ons dagelijks
leven hier en nu. Gelovigen zijn om de-
ze reden meer gericht op heden dan
op de toekomst. Zonder duidelijk
heid
daarover richt je je vanzelf op de
dage-
lijkse, aardse omstandigheden.

Terwijl je burger van het domein in de
hemelen bent!

Woord vandaag

11 mei 2018
‘Meerdere hemelvaarten.’

In de derde dag steeg de Heer naar
Vader op. Hij sprak tegen Maria toen
zij Hem ontmoette en dacht dat Hij de
hovenier (tuinman) was. In zekere zin
was dat ook zo. Hij is de laatste Adam,
waarvan de eerste Adam tegenbeeld
(antitype) was. Hij kwam Maria tegen
(Eva was antitype van Maria) in de hof.
Waar Adam + Eva niet het ‘koninkrijk’
konden vestigen, zal de laatste Adam
dat wel doen.

‘Bijzondere beelden.’

Niet alleen de vergelijking Adam + Eva
met Christus + Maria is opvallend. Er is
meer. Hij steeg op de opstandingsdag
op naar de Vader. Dat onttrok zich aan
de waarneming van de mensen. Zo zal
ook de gemeente weggerukt worden
in wolken. Het zal aan het zicht van de
mensen ontrokken zijn. Ook iets dat in
het verborgene plaatsvindt.

‘Handelingen 1 zichtbaar.’

Vanaf de Olijfberg steeg Hij op en de
discipelen kregen instructies van Hem-
zelf. Zij waren uit Galilea (…..) en zou-
den wachten op de uitstorting van de
heilige geest. Zodat zij kracht ontving-
en voor hun bediening voor het volk
Israël. En dit was de zichtbare hemel-
vaart en is het tegenbeeld van Zijn te-
rugkeer wanneer Hij Zijn voeten op de
Olijfberg zal zetten.