Woord vandaag

12 augustus 2017
‘We zien op Hem, Die ons liefheeft.’

Het is Zijn grote kracht, die meer is
dan wat dan ook. Paulus getuigt:

het wordt gezaaid in verderf; het
wordt opgewekt in onverderfelijkheid

Het ene heeft geen kracht om te blij-
ven; God geeft eindeloze frisheid.

‘Wat is dat toch geweldig.’

Niets is blijvend hier, alles zal eens ver-
gaan. De apostel spreekt ons aan:

het wordt gezaaid in oneer
het wordt opgewekt in heerlijkheid

Er is aftakeling van het oude, het lijden;
God schenkt oneindig licht en vreugde.

‘Het begraven is een zaaien.’

Afscheid nemen is altijd moeilijk, er is
veel troost in dit woord:

het wordt gezaaid in zwakheid
het wordt opgewekt in kracht

Nu zien we zwakte, onvermogen; later,
in de opstanding is het Gods genade,
die allen leven geeft
.

Woord vandaag

11 augustus 2017
‘Wat een prachtplan van God!’

Tegenstellingen vinden we in de natuur:
licht-duisternis, dag-nacht, zwart-wit,
licht-zwaar, berg-dal, en zo voorts.
Ook in geestelijk opzicht hebben we die:
genade-wet, gerechtigheid-zonde, ver-
geving-schuld, waarheid-leugen, liefde-
haat, Christus-satan.

‘Dat is heel wat.’

We zijn bevoorrecht wanneer we de
bedoeling van God kennen. Door deze
tegenstellingen worden we onderwe-
zen. We weten door leugen wat waar-
heid is. We zien het heerlijke van de
gerechtigheid als we ook weten wat
de zonde inhoudt en betekent.

‘Ben ik me niet steeds bewust.’

Tegenstelling is ook: dood-opstanding,
net als sterven-levendgemaakt zijn.
In alle tegenstellingen speelt het werk
van Christus
de hoofdrol. Het kruis, de

dood en de opstanding van Hem, die
ons Leven is; het is de kern waar het
om draait!

Woord vandaag

10 augustus 2017
‘We zijn uiterst gezegend.’

Ja, in Christus gezegend met iedere
geestelijke zegen. Geen aardse zegen,
de bijzondere, overstijgende rijkdom
van Zijn genade
is het deel van alle ge-

lovigen. Dat verzacht verdriet, is olie
die Hij in je wonden doet.

‘Beter dan wat dan ook.’

God is barmhartig, Hoe dieper je in de
Schrift kijkt, hoe meer barmhartigheid
van God je tegenkomt. Wat je steeds
duidelijker in de Griekse Schrift leest,
in het bijzonder bij Paulus. Hij mocht
dieper dan wie ook de liefde van God
laten zien.

‘Machtig en heerlijk.’

Uiteindelijk overwint God, die liefde is,
alle vijandschap, afkeer en haat. Zijn
heerlijkheid zal alle duisternis en zonde
verdrijven, op grond van het Offer van
Christus. De opstanding? Het is slechts
een kwestie van tijd. Allen zúllen leven!

Woord vandaag

9 augustus 2017
‘Hij weet wat in je hart is.’

Wat er ook is; blijdschap, verdriet, pijn,
zorg, moeite. Vader wéét dat. Zou Hij,
die al de haren van je hoofd telt en ook
weet als er één op aarde valt, niet we-
ten wat in je hart is?

‘Vanzelfsprekend.’

Hij leeft, veel meer dan mensen, mee
met ons in ons zijn. De Heer is nabij is
bij Paulus geen loze kreet. Nee. Dat ís
Hij echt en is betrokken bij uw, jouw
en mijn leven.

‘De Heer zal leven geven.’

Zijn vriend Lazarus was gestorven en
Hij kwam later bij het graf. Dan lees je
zo eenvoudig: Jezus weende. Wat een
liefde spreekt daaruit! De Heer Jezus
was Mens. Wat Hij toen zei bemoedigt,
en het zijn
 geweldige woorden:

Ik ben de opstanding en het leven.
                                  

                               Johannes 11:25

Woord vandaag

8 augustus 2017
‘Wat een uitzicht: nieuwe schepping.’

Het oude gaat snel voorbij. Is tijdelijk.
Het zichtbare is slechts van korte duur,
het onzichtbare is blijvend. Het nieuwe
leven in Christus is datgene wat blijft.
Gods liefde in Hem, daar snakt de mens
naar. De liefde is sterker dan de dood.

‘Wat is dat toch geweldig.’

Gods liefde is vol troost, het bemoedigt
in tijden van verdriet:

Gezegend is de God en Vader van onze
Heer Jezus Christus, de Vader van het me-
dedogen, de God van alle vertroosting
                                     2 Corinthiërs 1:3

Je kunt bij Hem alles kwijt, je tranen
doet Hij in Zijn kruik. Hij is er voor je, en
kent de pijn van je hart.

‘Ja, fijn, Vader weet het.’

We zijn aan het hart van de Vader. Be-
tere plaats bestaat niet. Het mooie is,
dat iedereen erin past. Dat hart van de
Vader is groot genoeg. Aan het einde
van de eonen zal Hij alles in allen zijn.
Soli Deo gloria.