Woord vandaag

15 oktober 2017
‘Verhelderend, die Korintebrief.’

We kunnen er veel van leren. In tegen-
stelling tot de onmondigen in Christus
lezen we over volwassenen of gerijpten
in het geloof. In 1 Corinthiërs 2:6 staat:

wij nu, spreken wijsheid onder de volwas-
senen, een wijsheid echter niet van deze
eon, ook niet van de oversten van deze
eon, die teniet gedaan worden

‘Daar lees je wat zeg.’

Deze volwassenen (of gerijpten) worden
genoemd tegenover de onmondigen in
1 Corinthiërs 3:1. Aan de laatsten kan
alleen de melk van het woord gegeven
worden, de basisbeginselen. Daarom
wilde Paulus onder de Korintiërs niets
anders verkondigen dan Jezus Christus
en Die gekruisigd.

‘Dat hoort bij de basis?’

Het hoort bij de beginselen van evan-
gelie voor nu. Jezus Christus werd ge-
kruisigd, begraven en opgewekt. Dat
is de kern, die in 1 Corinthiërs 15:1-3
naar voren komt. Daarin komt wel de
wijsheid van God naar voren, zoals 1
Corinthiërs 1:24,25 dat zegt. Maar dat
is nog niet de verborgen wijsheid van
God
, die Hij tevoren bestemd had tot

onze heerlijkheid.

Woord vandaag

14 otober 2017
‘Vleselijk en ziels.’

Dat waren de Korintiërs. Vleselijk en dat
bleek uit de diverse groepen die tegen-
over elkaar stonden. Verdeeldheid. Dat is
altijd in het vlees. De geest van God geeft
eenheid. De geest uit de wereld zet het
vlees aan tot afsplitsing van de rest. Zo
is het vandaag de dag nog steeds.

‘Er zijn ook zielse gelovigen.’

1 Corinthiërs 2:14 identificeert deze ge-
lovigen, de tekst geeft dit aan met:

de zielse mens nu, ontvangt niet wat van
de geest van God is, want die zijn dwaas-
heid voor hem, en hij kan ze niet weten,
omdat ze geestelijk beoordeeld worden
.

Dat geldt –helaas– voor nogal wat men-
sen die zeggen gelovigen te zijn.

‘Waar zijn ze op gericht?’

Op het zielse, dat wil zeggen: mooie
kleuren, klanken, muziek, gevoel. Zij zul-
len een spreker waarderen, die op het
gevoel en de emoties inspeelt. Die niet
met wat geschreven staat komt. Wel-
licht wordt heel mooi en zalvend gespro-
ken over eigen ervaringen, maar feitelijk
staat dan Gods woord niet centraal.

Woord vandaag

13 oktober 2017
‘De geestelijke mens.’

Die kijkt anders dan anderen. Niet dat
die mens beter is, maar wel anders in-
gesteld. Paulus schrijft in 1 Corinthiërs
2 en 3 over zielse, vleselijke en geestelij-
ke mensen
. Daardoor wijst de Schrift op

een houding, gerichtheid, die zulke ge-
lovigen hebben.

‘Hoe zit dat dan?’

De vleselijke richt zich vrijwel uitsluitend
op het zichtbare en tastbare. Rekent al-
alleen met hier en nu en wat je kan beet-
pakken.
Is vooral op zichzelf en de eigen

-beperkte- groep gericht. En stelt zich af-
wijzend en vijandig tegen andere groep-
en op. Komt niet verder in groei.

‘Eigenlijk kleine kinderen.’

Kun je dat wel zeggen ja. 1 Corinthiërs
3:1 zegt er in één adem bij: nog onmon-
digen in Christus
. Onmondige: klein kind

dat niet kan spreken. Misschien net geen
baby meer; daarna niet veel verder geko-
men. Zo waren er nogal wat in Korinte.
Die maakten veel ‘lawaai’ in die gemeente
waar diverse groepen waren.
Daarom wilde de apostel onder hen niets
anders weten dan Jezus Christus en Die
gekruisigd.

Woord vandaag

12 oktober 2017
‘Wat een toekomst hebben wij.’

Ja, het is heerlijkheid die je denken, je
vermoeden ver te boven gaat. Komen-
de eonen is onze roeping niet op aarde,
het is in de hemelen. Een hele andere
dimensie, ander deel van de schepping.
We zijn uiterst bevoorrecht met een ho-
gere positie dan Israël zelfs.

‘Kan ik me moeilijk voorstellen.’

Is ook lastig te bevatten. Het zuiver gees-
telijke
karakter van deze tijd maakt het

voor de meesten lastig. Mensen zijn van-
uit zichzelf ziels-vleselijk. Paulus liep er
tegenaan bij de Korintiërs. Daarom luk-
te het daar niet de wijsheid van God,
van vóór de eonen, bekend te maken.

‘Die komt in Efeziërs naar voren?’

Ja, daarin begint het direct (1:3) met de
bekende woorden: geestelijke zegen en
dat te midden van de hemelingen en in
Christus
. Drie onzichtbare aspecten, om

het zo te zeggen. Voor de aardse en op
de ziel en het vlees gerichte mens niet
te vatten. Voor de geestelijke mens ligt
dat echter anders.

Woord vandaag

11 oktober 2017
‘Hoge roeping voor de gemeente.’

Niets minder dan wat Efeziërs 2:6,7 zegt:

..en wekt ons gezamenlijk op en zet ons
gezamenlijk te midden van de hemeling-
en in Christus Jezus, opdat Hij in de ko-
mende eonen tentoon zal spreiden de
overstijgende rijkdom van Zijn genade in
Zijn mildheid voor ons in Christus Jezus..

‘Dit is het, onze roeping.’

Machtige toekomst. In vers 6 staat zo
duidelijk: te midden van de hemelingen
en dat klinkt 5 (genade) keer in Efeziërs.
En het woord gezamenlijk zetten is ook
helder. God zet ons dáár, geza
menlijk
met Christus Jezus.
Dat kan niet op aarde zijn.

‘Omdat Hij boven is?’

Efeziërs 1:20: Christus Jezus is door
Vader gezet aan Zijn rechterhand te
midden van de hemelingen, boven iede-
re soevereiniteit en gevolmachtigde en
kracht en heerschappij

Daar kan geen misverstand over bestaan.
Dat is ook onze plaats volgens Efeziërs 2.
Het tentoonspreiden is dus óók daar.
Overstijgende rijkdom, genade van God.