Woord vandaag

10 december 2017
‘Joodse staat is omstreden.’

Dat is wat de geschiedenis uitwijst en
wat al te leren valt uit het boek Jozua.
Het volk Israël kende in het ontstaan
al grote verdrukking. In Egypte zucht-
ten zij onder de slavernij. Als type van
de grote verdrukking van de eindtijd,
in 2e helft jaarweek Daniël 9:24-27.

‘Wij zijn dan weg.’

Het lichaam van Christus wordt weg-
gerukt van de aarde vóór die laatste
jaarweek. Dat is verschillende keren
in studies van Daniël en Openbaring  
besproken. Onze redding gaat vooraf
aan de verontwaardiging (NBG: toorn)
van God, die over de aarde zal komen.

‘Onze roeping is bijzonder.’

Ons domein is boven, in de hemelen.
Te midden van de hemelsen, die ook
de boodschap van genade en verzoe-
ning zullen leren kennen. Door ons.
Christus Jezus zal aan het Hoofd staan
van heel de schepping:

en Hij geeft Hem als Hoofd boven al-
les aan de uitgeroepen gemeente, die
Zijn lichaam is
…        Efeziërs 1:22,23

Woord vandaag

9 december 2017
‘Het spitst zich toe in Israël.’

Het vredesproces is natuurlijk al tien-
tallen jaren aan de gang. Sedert eind
19e eeuw zijn er allerlei politieke ont-
wikkelingen. Het begon onder meer
met het boek der Judenstaat van de
bekende Theodor Herzl. Dat boekje
kwam uit in 1896.

‘Dat was een belangrijk moment.’

Oorspronkelijk was het bedoeld als
een toespraak voor de Rothschilds.
Maar de toenmalige baron Edmond
de Rothschild wees het af omdat het
de Joden in de verstrooiing zou be-
dreigen. Daarnaast zou het bezit van
de Rothschilds in gevaar kunnen ko-
men. Daarom werd het gepubliceerd
als boekje.

‘Begin van een hele ontwikkeling.’

Geschiedenis is bekend. In 1948 ont-
stond officieel de Joodse staat Israël.
En was en is er strijd. Dat komt omdat
dit het gebied is dat Jahweh, de God
van Israël, aan dat volk heeft beloofd.
Als lotstoedeling (zie Jozua). Vijanden
rondom betwisten het, in opstand in
diepste zin tegen God.

Woord vandaag

8 december 2017
‘Het draait om Jeruzalem.’

Zoals aangekondigd door de profeten
in Tenach. Jeruzalem is een uiterst be-
langwekkend onderdeel van de profe-
tie van de 70 jaarweken van Daniël 9.
Het gaat bij Daniël om jouw volk en
jouw heilige stad
in die uitspraken.

‘Belangrijk wat Trump deed.’

Ja, en hij wordt, zonder het zelf te be-
seffen, door Vader gebruikt om dit te
doen. En dat was dus ook op de juis-
te tijd, want de tijden en gebeurte-
nissen zijn in Vaders hand. Zo zal Hij
ook Israël door de laatste fase van
deze boze eon heen loodsen.

‘De gelovigen van het volk dan.’

Ja, de afvalligen zullen in de eind-
tijd (als wij allang weg zijn van de
aarde) hun zetel in Babylon heb-
ben. Dat was de grote verbazing
van Johannes in Openbaring 17, en
dat moet allemaal nog gebeuren.
Het geheimenis van de wetteloos-
heid is volgroeid.

Woord vandaag

7 december 2017
‘Trump erkent Jeruzalem.’

Daar hebben we gisteren in de studie
Openbaring ook bij stilgestaan. Naast
heel wat andere aspecten. Nu, in het
13e hoofdstuk van Openbaring, komt
het aan op de leider van het beest.
Dat zal Trump niet zijn, maar wel een
andere figuur, de kleine hoorn, die op
zal komen en 3 anderen zal verstoten.

‘Bijzondere avond was het wel.’

We hebben Daniël 7 met Openbaring
13 vergeleken. Het gaat dan om het-
zelfde beeld. We zijn in het tempelge-
deelte van Openbaring, dat draait om
de religieuze verlossing van de aarde.
Wat we hebben gezien, is dat er een
verschil is tussen Daniël 2 en Daniël 7.
De meeste uitleg zegt dat het dan om
hetzelfde gaat.

‘Het gaat religie in Daniël 7?’

Ja, we zien hoe dat in deze tijd zich
ontwikkelt in een interreligieuze dia-
loog
, die erop uit is alle religies tot

één en hetzelfde te maken. Dat zal
zijn toppunt in de eindtijd vinden als
iedereen het beest en het beeld van
het beest verplicht zal moeten aan-
bidden. Vóór die tijd is de gemeente
snel weggehaald door Christus Jezus.