Woord vandaag

12 september 2017
‘Geen 3-eenheid. Ook geen 2-eenheid?’

Ook dat kun je niet zeggen, want Chris-
tus is de Zoon van God. Hij is de Eerstge-
borene van heel de schepping. Hij is het
origineel van de schepping (Openbaring
3:14). In Hem, door Hem en tot Hem is
het al geschapen (Kolossenzen 1:15,16).

‘God is de Schepper.’

Ja, en de schepping is steeds uit God, dat
geldt ook voor de Zoon. Niet alleen voor-
dat het plan van eonen begon, maar ook
bij Zijn geboorte als Mens uit de maagd
Maria. Door heilige geest verwekt, door
de kracht van de Allerhoogste.

‘Dus geen 2-eenheid.’

Nee want de Schrift getuigt steeds weer,
dat er één God is. De Vader, uit Wie het
al is (1 Corinthiërs 8:6). De Zoon had bij
gelegenheid verlossing nodig. Toen Hij
in het nieuwe graf van Jozef van Arima-
tea lag, was Hij dood, Zich niets bewust.
Hij kon Zichzelf niet opwekken; God, Zijn
Vader, wekte Hem op!