Woord vandaag

11 september 2017
‘Jezus is dus niet God?’

Hij was en is nooit de Allerhoogste.
Zijn God en Vader is Bron van alles.
De Zoon is het kanaal waardoor God
werkt. In Christus voert Hij Zijn plan
van eonen uit (Efeziërs 3:11). Vóór de
eonen was Christus geschapen, en is
ook Hij uit God.

‘Hij wordt wel God genoemd?’

Hij was in de vorm van God zoals Filip-
penzen 2:6 zegt. Naar de schepping is
Hij het Beeld van God. Zo wordt God,
die geest is (Johannes 4:24), en als zo-
danig onzichtbaar, zichtbaar voor de
schepselen. Christus representeert de
Allerhoogste naar de schepping.

‘En zo kan Hij ‘God’ zijn?’

Hij kan dus bij gelegenheid als God be-
titeld worden. Zoals Israël als goden ge-
noemd worden in Psalm 82. De Heer
zegt in Johannes 10:34,35, dat zij goden
genoemd worden in Psalm 82:6. En zij
belaagden de Heer omdat Hij Zich als de
Zoon van God afficheerde. Het werd uit-
eindelijk de aanleiding tot het proces, dat
leidde tot Zijn kruisiging.