Woord vandaag

10 september 2017
‘Boeiend, Jezus is de Zoon van God.’

Vanuit de tekst in Filippenzen 2 valt
daar het nodige over op te merken.
We zitten in de christenheid met de
diverse geloofsbelijdenissen. Die pro-
beren te zeggen hoe het zit met God.
Die belijdenissen zijn ontstaan uit de
strijd, die er toen was.

‘Dat verhindert?’

Het ontneemt het zicht op de Schrift.
Die kent het woord drie-eenheid niet.
En het is onschriftuurlijk te spreken
over: God de Zoon en: God de heilige
geest. Die uitdrukkingen staan niet in
de Bijbel. Wel lezen we, dat Jezus de
Christus is, de Zoon van God.

‘En de heilige geest?’

Er wordt gesproken over: de geest
van God, de heilige. Je leest over de
geest van God, de geest van Christus,
heilige geest. Als het om Vader gaat:
dat God, onze Vader is en dat Hij ook
de Vader van onze Heer Jezus Christus
is. De Heer bad tot Zijn God en Vader.