Woord vandaag

15 december 2017
‘We weten van toekomst.’

Het is –als je ver genoeg kijkt– adem-
benemend. Dat kan alleen als je door
Paulus’ brieven zicht hebt gekregen.
De nabije toekomst, zoals op aarde
gaat afspelen, daarover is in detail
onthuld. Door de profeten in Tenach
en de Heer Jezus en Johannes.

‘Paulus keek verder?’

Door Christus Jezus aan hem bekend
gemaakt. Het unieke perspectief in
bijzondere woorden. Zoals Romein-
en 8:18 prachtig zegt:

want wij weten, dat het lijden van de
tegenwoordige tijd niet te waarde-
ren is tegenover de heerlijkheid, die
over ons onthuld zal worden

‘Door lijden naar heerlijkheid.’

Het fijne is, dat het lijden beperkt is,
maar de heerlijkheid niet. Zowel in
tijd als in gewicht. Lijden duurt tot de
mens zelf overlijdt. Daarna is in de
levendmaking oneindige, alles over-
stijgende heerlijkheid van God aan
de orde. Voor u, jou, mij en heel de
schepping.

Woord vandaag

14 december 2017
‘De antichrist op de troon.’

Dat gaat in de eindtijd gebeuren. Die
zal het verbond met velen laten ratifi-
ceren door alle partijen. Dat zal een
oplossing zijn die de wereld verbaast.
Vervolgens breekt een tijd van vrede
aan (ruiter op wit paard, Openbaring
6:1). Maar op de helft van die 70e jaar-
week van Daniël 9:24-27 zal dat ver-
anderen.

‘Gruwel van verwoesting.’

Het (afgods)beeld van het beest zal
opgericht worden op het terrein waar
nu alleen nog de Dome-of-the-Rock
staat, samen met de Al-Aqsa moskee.
Op dat hele terrein is nog ruimte voor
een ander heiligdom: de tempel waar
2 Thessalonicenzen 2:4 over spreekt.

‘Spreekt de Heer Jezus daarover?’
Jawel, in Mattheüs 24:15, daar staat:

wanneer jullie dan de gruwel van ver-
woesting, waarover gesproken is door
de profeet Daniël, zullen zien staan in
de heilige plaats – laat hij die het leest
daarop letten…..

En verwijst de Heer naar Daniël 9:27:

hij zal meester zijn van een verbond
met velen één zevener. Halverwege
de zevener zal hij slachtoffer en graan-
offer doen ophouden. Over de vleugel
van het heiligdom zal een verwoester
zijn, zelfs tot aan de voleinding; die,
vast besloten, uitgegoten zal worden
over de verwoeste.

Woord vandaag

13 december 2017
‘Er is een geestelijk conflict.’

Dat komt, omdat de tegenstander het
lotdeel betwist, dat wij ontvangen.
Dat doet deze slang ook als het om het
volk Israël gaat. Hun lotdeel is op aarde
en het onze in de hemelen. Dat is iets
waar de draak niet aan wil. De aanbid-
ding van heel de mensheid is zijn doel-
stelling.

‘Christus van de troon stoten.’

Satan wil zijn volmachtsgebied van de
duisternis (Kolossenzen 1:13) niet op-
geven. Eerder uitbreiden. Daarom zet
de draak in de eindtijd de antichrist op
de troon; waardoor hij zelf regeert.
Het is echter jammer voor hem, dat de
tijd beperkt is.

‘De 1260 dagen’

De grote verdrukking zal zoveel dagen
duren. We zijn begenadigd te weten,
dat het niet langer duurt. Precies dat
aantal, door God vastgesteld. Die leidt
alles volgens Zijn voornemen van eo-
nen, volgens de raad van Zijn wil.

Woord vandaag

12 december 2017
‘Er is wel strijd gaande.’

Dat is bijna overal in de wereld, en
de gemeenteleden ontkomen niet.
Wanneer zij staan op hun lotdeel zal
onherroepelijk weerstand optreden.
Die komt van de boze machten in de
lucht. Die kunnen wij niet zien, maar
zijn wel om ons heen.

‘Proberen ons te beïnvloeden?’

Door middel van andere mensen.
Daar is een systeem van dwaling, en
allerlei wind van leer, dat wil ons af-
brengen van het genieten van ons
lotdeel boven. Alles is erop gericht
onze aandacht af te buigen naar de
dingen van deze aarde, de wereld
om ons heen.

‘Dat is een deel van de strijd?’

De geestelijke strijd komt altijd in
allerlei vormen. Het kan zijn, dat je
familieleden pijnlijk geraakt worden
door wat dan ook. Het kan zijn, dat
onderlinge geestelijke strijd oplaait
tussen gelovigen. Men wil meestal
dingen vermengen met elkaar; ge-
nade en wet, geloof en werken, e-
vangelie en religie.

Woord vandaag

11 december 2017
‘Wat een toekomst hebben we!’

Dat uitzicht kun je niet bedenken. We
zijn uiterst gezegend als gelovigen. En
in het dagelijks leven worden we aan
alle kanten in beslag genomen door
van alles. Het is goed te beseffen hoe
we begenadigd zijn door God, onze
Vader. Bewust zijn van je lotdeel bo-
ven, is uiterst belangrijk.

‘Dat is net als bij Israël.’

Zoals Israël dagelijks strijd heeft om-
dat zij voor een deel het hun toebe-
dachte lotdeel hebben toegeëigend,
zo zullen wij dat ook ervaren. Strijd,
omdat we in de geest ons domein bo-
ven in bezit hebben gekregen. Wan-
neer we daar bewust op staan, zul-
len we onherroepelijk strijd onder-
vinden, op welke manier dan ook.

‘De wapenrusting aandoen.’

Dat is wat in Efeziërs 6:10-20 staat.
Het gaat om standhouden, staan en
weerstaan
. Blijven staan op dat wat

Vader ons gegeven heeft. Het is een
succes-tactiek van de tegenstander
dat veel gelovigen niet eens weten,
dat zij een lotdeel hebben. En als ze
daar al iets van vermoeden, dat zij
niet erkennen, dat het domein in de
hemelen
, boven, niet op aarde, is!