Woord vandaag

17 augustus 2017
‘We zijn geliefd.’

Door de hoogste en beste: God, onze
Vader zelf
. Zoals de Heer het zelf zei in

Johannes 16:27

want de Vader zelf heeft u lief

Dat zei Hij tegen Zijn discipelen in de
bovenzaal. Maar het geldt ook de leden
van het lichaam van Christus.

‘Dat kan niet anders.’

Niets kan ons scheiden van de liefde van
God in Christus Jezus onze Heer. Dat is
de uitspraak van Romeinen 8. Dat is dui-
delijk genoeg. We weten ons geliefd, en
kunnen die liefde doorgeven. Wat een
voorrecht nu al zo’n zicht op die liefde
te hebben.

‘Ook dat is blijk van Zijn liefde.’

Die werd zichtbaar door de Heer Jezus
heen naar anderen toe. Hij veroordeel-
de niemand
. Was wel scherp richting de

schriftgeleerden en farizeeën. Hij sprak
zelfs striemende woorden richting deze
lieden. Maar Hij had ze wel lief, als mens.
En wij? Wij zijn nu al opgenomen in Zijn
onmetelijke liefde.

Woord vandaag

16 augustus 2017
‘Ik ben blij met het evangelie.’

Echt goed nieuws doet je werkelijk ver-
heugen. Het is ook goed wanneer alles
terecht gebracht wordt. Bij God onze
Vader is dat ook zo. Die is liefde en al-
genoegzaam (El-Sjaddai):

God is de Redder van alle mensen, in-
zonderheid van de gelovigen
.

                              1 Timotheüs 4:10

‘Inzonderheid van de gelovigen.’

God geeft degenen die Hij roept, ook
geloof. Zij weten het eerst, dat God
ook werkelijk Redder is. Het ene (de
gelovigen eerst) bevestigt juist het an-
dere: alle mensen. Het ene sluit niet
uit; het maakt duidelijker hoe het is.

‘Het blijft geweldig evangelie.’

Je raakt op de Schrift ook nooit uitge-
keken, op het evangelie evenmin. Dat
wordt in de loop van de tijd meer aan-
sprekend. Je gaat het steeds beter ver-
staan, begrijpen. Gods genade houdt
niet op; vergeving van en door mensen
wel. Gods genade stroomt over!

Woord vandaag

15 augustus 2017
‘Troostvol is Zijn woord.’

Grote troost is de verandering, die zal
komen. Wanneer oud naar nieuw ver-
wisselt, is het lijden voorbij. Verdruk-
king kan niet langer zijn dan God be-
paald heeft. We zien dat duidelijk bij
het volk Israël, dat 1260 dagen grote
verdrukking moet doorstaan.

‘De nieuwe schepping komt.’

Dat is de heerlijke toekomst die een-
ieder zal krijgen. Voordat het zo ver
is, komen er opstandingen. Dát is ook
de troost voor het lichaam van Chris-
tus. Bij de bazuin van God is daar ons
moment als leden, de grote verande-
ring. Vandaar: vertroost elkaar dan
met deze woorden
(1 Thessalonicen-

zen 4:18).

‘Bij afscheid een fijne bemoediging.’

We zijn bijzonder bevoorrecht, dat
we leden van dat unieke lichaam van
Christus zijn. Hij geeft boven bidden
en boven denken wat nodig is. Voed-
sel, brood voor het hart. We zijn Zijn
geliefde zonen (Efeziërs 1:3-5), als zo-
danig ook bouwers. We zouden dat
doen, wat tot opbouw van de ande-
ren in het lichaam van Christus is, als
voorbereiding op onze hemelse be-
diening
straks!

Woord vandaag

14 augustus 2017
‘We zien uit naar opstanding.’

Vertroosting is zeer ruim in de brieven
van Paulus aanwezig:

gezegend is de God en Vader van onze
Heer Jezus Christus, de Vader van het
medelijden en de God van alle vertroos-
ting
                             2 Corinthiërs 1:3

‘Jezus Christus is de trooster.’

Hij sprak zoals nog nooit iemand had
gedaan voor Hem. Ondanks de grote
profeten als Jesaja en Jeremia. Troost-
volle woorden vinden we ook bij hen.
Maar onze Heer sprak aan en veroor-
deelde niet. Nooit.

‘Ze kwamen op Hem af.’

Hij zei onder meer:

zoals de Vader Mij liefheeft, heb Ik
ook jullie lief; blijf in Mijn liefde

                                Johannes 15:9

Mensen proefden die liefde. Het is
de liefde van de Vader die Hem aan-
spoorde om te doen wat Hij deed
en te spreken zoals Hij sprak. Daar-
om spreekt Zijn woord nog zovelen
in het hart aan.

Woord vandaag

13 augustus 2017
‘Wat een uitzicht hebben wij.’

We hebben een grote God, Die alles
tot volheid zal brengen. God heeft de
regie, alle touwtjes in handen:

want God is het, Die alles bewerkt in
overeenstemming met de raad van
Zijn wil
                         Efeziërs 1:11

De voor ons soms onverklaarbare
gebeurtenissen; gaat niet buiten
Hem om.

‘Je kunt er niets tegenin brengen.’

Het wordt vaak ontkend, men werpt
van alles tegen. God werkt het uit, en
in tijden van verdriet en rouw is het:

er wordt een ziels lichaam gezaaid,
en een geestelijk lichaam opgewekt
er is een ziels lichaam en
er is een geestelijk lichaam
                         1 Corinthiërs 15:44

‘Toekomstig geestelijke lichaam!’

Daar mag wel een uitroepteken ach-
ter, ja. Dat is wat God in kracht, heer-
lijkheid en onverderfelijkheid gaat ge-
ven. Je bent geliefd als mens. Door
de Geliefde Zoon van God heen, zal
God Zijn leven geven: aan allen.