Woord vandaag

21 juni 2018
‘Nadruk ligt op geest.’

Dat is zo want het is Gods woord.
Dat is per definitie geestelijk, Paulus
er ook over in 1 Co
rinthiërs 2:13:

van die dingen spreken wij ook, niet
met woorden die de menselijke wijs-
heid leert, maar met die de heilige
geest leert, om geestelijke (zegenin-
ge)n en geestelijke (woorde)n bij el-
kaar te passen

De Heer zei, dat Zijn woorden geest
en leven 
zijn. Gelovigen begrijpen de
woorden, omdat de geest van God in

hen woont.

‘Het lichaam van Christus.’

Het is niet het vleselijke lichaam van
Jezus, maar het geestelijke lichaam
van Christus. Dit is de Gezalfde, dat is
Hij door de geest, waarvan de heilige
zalfolie, die bij de tabernakel- en tem-
peldienst gebruikt werd, een type is.
Na Zijn doop in water, toen de geest
in de vorm van een duif op Hem daal-
de, begon Zijn aardse bediening. Hij is
daarin door de geest van God geleid.

‘Toen al nadruk op geest.’

Zeker. De wonderen die Hij deed, wa-
ren tekenen, en mensen die geestelijk
gericht zijn, verstaan ze. Wat Hij deed
had steeds een diepere (geestelijke)
betekenis. De krachtige symboliek die
uitging van Zijn werkelijke wonderen,
raken de mensen die Hem geloven. En
de woorden die Hij sprak bevat
ten nog
meer kracht. Hij richtte Zijn
 luisteraars
daardoor op God en Hem
 zelf, want wie
de Zoon eert, eert ook de Vader

Woord vandaag

20 juni 2018
‘Geest overheerst.’

In het evangelie van Paulus zien we
van stap tot stap de nadruk verlegd
worden van vlees naar geest. Efeziërs
laat dat bijvoorbeeld zien in 2:11-22.
Dat begint bij de natiën in het vlees;
slot is, dat jullie samengebouwd wor-
den tot en woonplaats van God, in de
geest (vers 22). Dat is een vergezicht
op de nieuwe schepping waarin alles
door Gods geest geregeerd wordt.

‘Geest heeft leiding.’

Zo zou het nu al zijn in het geestelijk
lichaam van Christus. Daar horen alle
leden bij. Vleselijke afkomst speelt ze-

ker geen enkele rol meer. Zij die van
het volk Israël zijn hebben daarom op
grond van hun afstamming geen be-
tere positie dan mensen uit de volke-
ren. Zo is het nu. Vóór het schrijven
van Efeziërs lag dat nog anders. Toen
hadden de natiën in het vlees een la-
gere plaats dan Israël.

‘Dit is voor velen onbekend.’

Helaas wel ja. Men heeft vaak geen
zicht op de verschillen tussen vlees en
geest. Wanneer je ogen eenmaal daar-
voor (door de geest) geopend zijn, zie
je het duidelijker. In 1 Corinthiërs lees
je over vleselijke, zielse en geestelijke
gelovigen. Laatstgenoemde heeft groei

doorgemaakt en is in staat om de din-
gen geestelijk te beoordelen. Dat uiter-
aard aan de hand van het woord van
God, toegespitst op Paulus’ brieven.

Woord vandaag

19 juni 2018
‘Bemoediging door het woord.’

Talloze beloften en aanzeggingen in
dat ene woord van God, ze geven ons
moed om door te gaan. De meest bij-
zondere aspecten van Gods heerlijk-
heid komen naar voren in het evan-
gelie van Paulus. In dat goede nieuws
komt de alles overstijgende genade
van God
naar voren. Dat was niet be-

kendgemaakt aan anderen.

‘Het is bijzonder.’

De genade van God werkt door in le-
vens van gelovigen. De geest van God
leeft en woont in de harten van de le-
den van het lichaam van Christus. Zij
leven door de geest en niet langer is
hun hart gericht op de akelige werken
van het vlees
. Wie van Christus Jezus

zijn kruisigen het vlees met de harts-
tochten en begeerten.

‘De werking van het kruis.’

Ja, en indien wij leven in de geest vol-
gen wij ook in de geest ook de grond-
regels op. Dat schrijft de apostel alle-
maal in Galaten 5:24,25. Teksten die
niet zo vaak geciteerd worden. En die
spreken van het kruisigen van de ou-
de mens. En tegelijk het opzij zetten
van de grondregels van de wereld. In
dat laatste zit religie, terwijl het nieu-
we leven in Christus
geen opgelegde

wet(ten) nodig heeft.

Woord vandaag

18 juni 2018
‘Licht in ons hart.’

Het licht van het evangelie schijnt in
ons hart. Dat verheugt, we zijn blij
met de bijbel en in het bijzonder dat
evangelie, dat Paulus brengt. In dat
goede nieuws lezen we van de heer-
lijkheid van Christus, het Beeld van
de onzichtbare God
. Hij stelt ons in

de vrijheid. Niet om te doen wat het
vlees wil, maar om te leven door de
geest van God.

‘Geen ander evangelie.’

Paulus’ mijn evangelie zet je werke-
lijk op je plaats. Je bent zoon, en zo
heb je een hoge positie in Hem.
Christus Jezus bepaalt wat gebeurt in
het lichaam. We zijn ons bewust, dat
we zonen zijn. Dat is bepalend voor
ons. In Hem onbeschuldigbaar, zo is
voor ons persoonlijk de situatie.

‘Het leven is vaak lastig.’

In moeilijkheden is Hij nabij. Hij ver-
laat ons nooit. En de belofte aan het
volk Israël was: ‘Ik zal jullie niet bege-
ven en niet verlaten’. Nu Gods geest
in ons woont, is dat nóg meer zeker-
heid voor de leden van het lichaam
van Christus. Ook al gaan we een on-
zekere weg en weten niet wat mor-
gen zal zijn, we kunnen vertrouwen,
dat God werkt op een manier die wij
niet voor mogelijk houden.

Woord vandaag

17 juni 2018
‘Licht in de schepping.’

Duisternis moet wijken wanneer het
licht aan gaat. Dat is voor ons mensen
in het dagelijks leven iets, dat ons niet
snel meer verwondert. Zo spreekt het
van Gods vermogen om in het geeste-
lijk bereik dat te doen. Gisteren, in het
slot van de dagoverdenking, kwam dat
naar voren. God verlichtte ons hart en
doet dat nog steeds.

‘God geeft geloof.’

Dat niet alleen, maar Hij geeft de mate
van geloof aan iedere gelovige. Als we
daarmee rekening houden, kunnen we
elkaar anders gaan zien. Het gebeurt
regelmatig, dat gelovigen aan wie de
genade is geschonken het evangelie
van Paulus in de diepte te verstaan,
trots 
binnensluipt. En een uitnemende
leraar zei
 dat ooit: ‘ons (…) belangrijk-
ste gebrek
is dat wij trots zijn.’

‘Alles is aan God te danken.’

Wanneer wij dat doen, Hem danken,
dat diep beseffen, zal trots niet snel
voet aan de grond krijgen. Toena
me
van geweldige, diepe kennis van
de
Schrift kan leiden tot een situatie, dat

de ene gelovige de andere ge
lovige
minder acht. Filippenzen 2:4
zegt ons,
dat eigendunk zou wijken voor:
maar
in ootmoedigheid elkaar superieur aan
jezelf achten
.