Woord vandaag

23 februari 2018
‘Ernstig, de situatie op Kreta.’

Dat was toen het geval. Ook nu is in
de christenheid veel op te merken
wat in Kreta ook aan de hand was.
Men volgt Joodse verdichtsels na en
vooral geboden van mensen. In de
gemeentes vandaag zijn vaak gebo-
den
(regels) van mensen belangrij-

ker dan de genade van God.

‘Oudsten weten dat niet?’

Men is zo ver afgeweken dat oud-
sten in gemeentes zelf meedoen in
deze dingen. Ze leggen zelf hun re-
gels op de gelovigen. Ze rekenen on-
voldoende of niet met het evangelie
van de genade van Christus. Terwijl
Paulus in Efeziërs 3:2 aangeeft, dat
deze tijd het beheer van de genade
is. Dat zou leidend zijn.

‘Galatenbrief is actueel.’

Meer dan ooit. Dat is niet te veel ge-
zegd. We zouden ons niet onder wel-
ke menselijke regels dan ook laten
brengen. We zouden ons houden aan
het Hoofd, Christus. Uit Hem komt al
de echte voeding, daar komt Zijn ge-
nade
in mee. We zouden ons voeden

met de woorden van het geloof en
het uitstekende onderwijs. Deze zijn
in Paulus’ brieven te vinden.

Woord vandaag

22 februari 2018
‘Oudsten belangrijk in de gemeente.’

Zij zijn in staat de tegensprekers aan
te tonen. Dat houdt in, dat zij de feiten
bekend maken als het gaat om tegen-
standers. Op Kreta waren dat degenen
die afwijkend onderricht brachten. De
apostel benoemt ze in Titus 1:9-15. En
de kwestie werd voor Titus duidelijk.

‘Wat was er aan de hand?’

Er waren lege praters en misleiders be-
zig de mensen af te leiden van wat de
apostel Paulus onderwijst. En hij zegt
er nota bene bij: vooral die uit de Be-
snijdenis zijn. De gelovigen werden af-
geleid naar Joodse verdichtsels en ge-
boden van mensen.

‘Dat is ernstig, ja.’

Het lijkt net of je de Galatenbrief aan
het lezen bent. Want in vers 14 schrijft
Paulus: die zich van de waarheid afke-
ren. De genade stond ook op Kreta op
het spel, en daarom moest Titus gaan
kijken wie oudsten zijn en met hen in
gesprek gaan zodat de afwijkingen aan-
getoond en weerlegd worden.

Woord vandaag

21 februari 2018
‘Hij komt voor ons op.’

Dat is één van Zijn kernactiviteiten in
de ekklesia die Zijn lichaam is. Hij bidt
voor ons bij de Vader. Verder is Hij be-
zig in deze tijd met het uitroepen van
de gemeente
. Dat gebeurt door de le-

den van dat lichaam heen. Paulus is
het, die in 1 Timotheüs 3:15 iets van
belang aangeeft.

‘Het draait om de waarheid.’

De gemeente zou zijn: pilaar en vast-
heid van de waarheid. En dat is van-
zelfsprekend het woord van God. Als
we dat in het tekstverband daar zien,
dan lezen we over oudsten en diake-
nen
(dienaren). In het bijzonder dra-

gen die mee in het vasthouden van de
waarheid voor vandaag: de boodschap
die Paulus doorgeeft.

‘Geweldig, ik ben er blij mee.’

Daarom is een belangrijk gegeven als
Paulus over de oudsten/opzieners iets
zegt: bekwaam om te onderwijzen. In
vers 2 van 1 Timotheüs 3 zo gezegd.

In Titus 1:9 staat het volgende:

Iemand die zich houdt aan het betrouw-
bare woord, dat overeenkomstig de leer
is, zodat hij bij machte is te bemoedigen
door het gezonde onderwijs en ook de
tegensprekers aan te tonen.

Woord vandaag

20 februari 2018
‘Voldoende bewijs.’

Meer dan 500 broeders tegelijk, die
Hem hebben gezien. Lijkt mij dat je
dan niet veel meer bewijs hoeft te
hebben. Beter dan een youtube film-
pje of iets, dat erop lijkt. Paulus voert
in 1 Korinte 15 nog meer mensen als
getuige op. Het is echt, geen speld er
tussen te krijgen De tegenwerker wil
dat wel, dat de mens zijn leugen eer-
der gelooft. De mens neigt ernaar.

‘Petrus, Johannes en Jakobus.’

Dat waren de steunpilaren (Galaten
2:9) van de Besnijdenis. Paulus zegt
de naam Kefas, en noemt eveneens
de bekende twee erbij: Jakobus en
Johannes. Ook zij hadden de Heer ge-
zien en gesproken en met Hem gege-
ten nadat Hij was opgestaan. Hij was
dus geen geest of schim na Zijn op-
wekking uit de dood.

‘Dat wordt ontkend.’

De Schrift laat erg duidelijk weten als
mededeling dat Hij werd opgewekt
uit de doden
. Daar kunnen we het mee

doen. Een onderwerp waar je blij van
wordt én blijft. Paulus laat meerdere
keren de uiterst schadelijke gevolgen
van het ontkennen ervan zien. Een le-
vende Heer is het, Die voor ons bidt
en pleit bij de Vader.