Woord vandaag

23 mei 2017
‘Gods woord is niet gebonden.’

Tijdens zijn vertrek bij Milete, liet de
a
postel de oudsten uit Efeze komen.
Om afscheid te nemen sprak hij ern-
stige woorden, die met redenen door
heilige geest zijn genoteerd. Hij waar-
schuwde de opzieners (Handelingen
20:29), dat er ‘zware’ wolven zouden
komen, die de kudde niet sparen.

‘Moest hij zo somber zijn?’

Kennelijk trokken die wolven rond, en
had de apostel ze doorzien. Ze zouden
naar Efeze komen, mogelijk was hem
dat door Vader duidelijk gemaakt.
Verder lezen we: uit jullie eigen midden
zullen mannen opstaan, die verkeer-
de dingen spreken om de discipelen
achter zich aan te trekken
  (Ha. 20:30)

‘Dat is nogal wat.’

Dat is het zeker. De gemeente daar zou
van binnenuit aangevallen en uitgehold
worden. Daar wees Paulus de opzieners
nadrukkelijk op. Later moest hij dan ook
met veel verdriet constateren:

dit weet je, dat allen die in Asia zijn, van
mij afgekeerd werden

2 Timotheüs 1:15

Zij hadden het paulinische evangelie verla-
ten. Zij werden door dwaalleraren van 
de
apostel afgekeerd. Efeze lag in Asia, de

waarschuwingen van de apostel bleken te
zijn uitgekomen. Een aangepast evange-
lie
 is geen echt evangelie. Genade kun je
niet
 met wet vermengen. Zuivere genade
staat los
 van elke menselijke verdienste.

Woord vandaag

22 mei 2017
‘Het woord kan stoppen?’

Het kan op een bepaalde plaats stop-
pen. Dat heeft te maken met geloof.
We leven in de tijd, dat mensen van
het geloof af gaan staan
en zij volgen
leringen van demonen
.

Afstand nemen van geloof houdt ook
in, dat het principe van geloof verla-
ten wordt.

‘Wat komt dan in plaats van geloof?’

Dat ligt voor de hand: de wet, wettici-
sme. Mensen die -in tegenstelling tot
de kern van het evangelie- houden
van de wet als regel hebben ingesteld,
hebben afstand tot het geloof of het
geloven
in de praktijk. Dat is zo, om-

dat geloof hét principe is, dat met de
genade overeenstemt.

‘Dan verdwijnt het woord?’

Het evangelie van de genade van de
Christus wordt dan verwisseld voor
een andersoortig evangelie, dat geen
ander
(echt evangelie) is. En zo komt

het, dat op zulke plaatsen in feite het
woord verlaten wordt. Dan blokkeert
de satan het woord. Gods woord is
echter niet gebonden, en het zal dan
op andere plekken voortgang vinden.

Woord vandaag

21 mei 2017
‘Het woord centraal.’

Dat was in de rijke bediening van Paulus
zo, en dat zou in gemeenteleven ook zo
zijn. Onderweg kwam de apostel allerlei
tegen. Soms was het de satan, de tegen-
stander, die hinderde:

maar de satan heeft het ons belet
                      1 Thessalonicenzen 2:18

En zo konden de apostel en zijn mede-
werkers niet naar Thessaloniki komen.

‘Dat lag wel in het plan van God?’

Zeker, anders zou God de satan niet
hebben toegestaan dit te doen. Dat we-
ten we uit het boek Job, onder andere.
Een bijzondere leiding kan ook door
heilige geest plaatsvinden:

en als zij Frygië en het Galatische land
doorgereisd waren, werden zij door de
heilige geest verhinderd het woord in
Asia te spreken
    

                               Handelingen 16:6

‘Zelfs heilige geest kan zo leiden.’

In welke vorm dat uitwerkt in de prak-
tijk, is verschillend. Het woord moest
doorgaan, en God bepaalde waar en
hoe dat ging. Wij kunnen denken, dat
Zijn woord op een bepaalde plaats is
of door zou gaan. Maar God kan zo
leiden, dat het verandert.

Woord vandaag

20 mei 2017
‘Het evangelie geeft uitzicht?’

We kennen goed nieuws, dat echt ieder
mens raakt. Vroeg of laat zullen allen er-
door bereikt worden. In deze tijd (afge-
lopen 2000 jaar) komen mensen door
horen van het evangelie van hun redding
(het woord van de waarheid) tot
 geloof.
Zij doen dat zonder Hem ooit te
 hebben
gezien.

‘Later zullen velen Hem zien.’

Zij zullen met de Heer Jezus Christus ge-
confronteerd worden bij de grote witte
troon. Dan zien zij Hem en komen na af-
loop van dit gericht met Zijn liefde in aan-
raking. Eerst moeten zij nog
 de tweede
dood in om kwijt te raken wie
 zij in zich-
zelf zijn.

‘Daarna de levendmaking.’

Het einde van de reeks levendmakingen
is
het gevolg van het buiten werking stel-
len
van de tweede dood.
Ook dan heeft de mens niets in te bren-
gen.
Het overkomt de mens gewoon.
Wan
neer sprake is van geloof, moet in
onze tijd
óók sprake zijn van horen en
woordverkondiging. Daarom zou dát cen-
traal staan in el
ke serieuze samenkomst
van gelovigen.

Woord vandaag

19 mei 2017
‘Antwoorden uit Zijn woord.’

We hebben al een antwoord gezien in
Romeinen 8. De schepping is niet vrij-
willig ondergeschikt aan resultaatloos-
heid. Het lijden van nu weegt niet op
tegen de heerlijkheid die gaat komen.
We hebben een geweldig uitzicht, dat
ons via de brieven van Paulus gegeven
is. Dát is het, dáár zit de troost.

‘Een grote verwachting.’

De verdrukkingen en het lijden dat ons
overkomt, het is niet voor niets. God be-
paalt dit zo, het moest via deze weg. Zo
hebben we antwoord. De tweede brief
aan de Korintiërs spreekt van de lichte
last van verdrukking van een ogenblik
,

tegenover
een alles overstijgend eonisch gewicht
aan heerlijkheid
, waarbij het ene dus

niet opweegt tegen het andere.

‘Dat blijven indrukwekkende woorden.’

Zonder dit evangelie is er niets. Al het
andere geeft geen grond onder je voe-
ten. Het zal drijfzand blijken. Je zit zon-
der echte troost en bemoediging, wan-
neer je het van iets anders verwacht
dan van God, en Zijn Christus. Dan be-
leef je de diepste liefde, die blijft, want
door God Zelf beloofd.