Woord vandaag

24 maart 2017
‘We gaan naar heerlijkheid.’

Dat is door IEUE aangezegd voor Israël.
Wanneer hun koninkrijk onder hun Messias
Jezus aanbreekt. Dat zal eerst 1000 jaar
zijn,
de tijd van zegen en sjalom. Dan zal
Israël aan de
spits van de volkeren staan.
Zij zijn het konin
klijk priesterschap; dat laat-
ste is niet aan de
 gemeente gegeven in
plaats van Israël.

‘Over de 1000 jaar is verschil van inzicht.’

Onlangs is een boek verschenen van predi-
kant Vreugdenhil van de gereformeerde ge-
meenten. Dat heet: Zie ik kom haastig.
In dat boek legt hij verschillende visies op
de 1000 jaar uit Openbaring 20 naast el-
kaar. Wat de juiste uitleg is, weet hij niet.
Zijn bezwaar tegen een letterlijk 1000 jarig
rijk is de getallensymboliek die in Openba-
ring naar zijn mening steeds iets anders be-
tekent, en dus kan de 1000 jaar evenmin
echt 1000 jaar zijn.

‘Maar er staat toch gewoon 1000 jaar?’

Ja, dat lijkt mij ook. Waarom kan dat niet
gewoon echt 1000 jaar zijn? En zouden de
7 zegels die verbroken worden dan niet 7
zegels zijn? En de 7 boodschappers die ba-
zuinen? Zijn dat er meer, of maar 1?
En het beest met 7 koppen en 10 horens,
dat stelt iets anders voor, maar wel 7 en
10 koningen of heersers. De getallen zijn
juist wel letterlijk, in al die gevallen.
Alle reden om te geloven, dat de 1000 jaar
uit Openbaring 20 echt, en letterlijk is.

Woord vandaag

23 maart 2017
‘Paulus maakte wat mee.’

Veel moeiten, lijden, vervolgingen. Vooral
van de kant van (de Joodse) religie. Niette-
min ging hij door en in gevangenschap had
hij de kans om brieven te schrijven. Opmer-
kelijk genoeg verheugde hij zich in het lijden
ter wille van de Kolossenzen (1:24). En on-
derging met blijdschap verdrukkingen voor
heel het lichaam van Christus.

‘Door lijden naar heerlijkheid.’

Zo ging het bij de Heer Zelf, bij de apostel,
ook bij anderen. Dan zal het ons niet verba-
zen, dat ook wij lijden en verdrukkingen on-
dergaan. Daardoor zullen we de komende
heerlijkheid (de verwachting van het evan-
gelie, Kolossenzen 1:23) nog meer waarde-
ren. Ook Petrus schrijft over

het lijden dat hoort bij de Christus en de
heerlijkheden daarna
            1 Petrus 1:11

‘Ook het lijden vastgesteld.’

De geest van Christus werkte in profeten, zo-
als zij zelf opmerkten. Zij zochten hun eigen
profetieën na op deze dingen.
Veel in Gods woord is profetisch geschreven,
gericht op Messias Jezus. Het getuigenis van
Jezus is immers de geest van de profetie
(Openbaring 19:10)!

Woord vandaag

22 maart 2017
‘Paulus werd nogal belasterd.’

Kijk maar eens naar wat hem werd aange-
wreven door de kundige spreker Tertullus:

deze man een pest is en iemand die oproer
verwekte onder al de Joden in heel de be-
woonde aarde, en een vooraanstaand per-
soon van de sekte van de Nazarenen; hij
heeft ook geprobeerd de tempel te onthei-
ligen
                          Handelingen 24:5,6a

Wat een beledigingen! Niets daarvan was
waar, en zo zien we wat daar achter zit, de
vader van de leugen.

‘Hij mocht zich verdedigen.’

We zien, dat Paulus zichzelf niet rechtvaar-
digde. Hij vertelt wat waar is. Wat werke-
lijk gebeurd was. Geen sekteleider, maar:

..dat ik volgens de Weg die zij sekte noemen
op die manier de God van de vaderen dien,
en dat ik alles geloof wat in de Thora en de
profeten geschreven staat

                                      Handelingen 24:14

Let op, dat hij zegt dat hij een gelovige is, en
niet zozeer dat hij de Thora doet. Terwijl dat
(de Thora doen) de kern van het Jood-zijn is.

‘En wat getuigt hij nog meer?’

Direct gaat het om de opstanding:

ik heb verwachting in God –zij zelf kijken er
naar uit- dat een opstanding van rechtvaar-
digen en onrechtvaardigen aanstaande is
                                      Handelingen 24:15

Hij geloofde alles wat de Thora en de pro-
feten zeggen. De Heer sprak de Emmaüs-
gangers aan, dat zij onbezonnen en traag
van hart waren om te geloven alles
wat de
de profeten zeggen
.                 Lucas 24:25

Later opende Hij hun verstand (Lucas 24:45)
om de Schriften te verstaan. Als dat nodig
was bij de Emmaüsgangers, dan heeft Hij
dat ook bij Saulus gedaan. En het kwam uit
wat bij aanvang van het dienstwerk van de
apostel gezegd was:

want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet
lijden voor Mijn Naam
                                       Handelingen 9:16

Woord vandaag

21 maart 2017
‘God werkte krachtig in Paulus.’

Daardoor kon hij verder, met lijden en
vele slagen. We lezen niet alleen over
lichamelijk lijden (letterlijke slagen).
Die boodschapper van satan ‘sloeg met
vuisten’. Dat moeten geestelijke slagen
geweest zijn. Te denken valt aan laster,
roddel, leugens over hoe en wat van de
apostel. Diverse aantijgingen moeten
hem pijnlijk geraakt hebben.

‘Dat gebeurt toch niet meer?’

Nou……overal waar men het evangelie
van de verlaten apostel volgt, komen
dezelfde dingen op. Dat heeft met de
activiteiten van de tegenstander te ma-
ken. Die is heel druk in het geestelijke
bereik. Zoals de Heer door die door-el-
kaar-werper benaderd werd in de wil-
dernis. Hij zou Zijn dienstwerk beginnen
na Zijn doop in de Jordaan, toen kwam
onmiddellijk de tegenstander.

‘De aanvallen kwamen.’

De Heer pareerde met staat geschreven
in de Schrift. Paulus vertelt van zijn erva-
ringen in 2 Corinthiërs 6:3 en volgende.
Vanaf vers 8 lees je wat hem in de sanda-
len geschoven werd:

oneer, kwaad gerucht, misleiders, onbe-
kend, stervend, getuchtigd, arm, niets
hebbend

Dit waren onder meer de geestelijke vuist-
slagen die hij te verduren kreeg.
Anderzijds lees je wat werkelijk waar was:

eer, goed gerucht, waarachtigen, bekend,
levend, niet gedood, velen rijk makend, al-
les bezittend

Tegen laster en leugenpraatjes valt weinig
te doen. Paulus rechtvaardigde zich niet,
maar getuigde van zijn leven voor God.