Woord vandaag

‘De Zoon is de Bouwer.’

Dat is Zijn activiteit. Hij bouwt aan de
schepping, een geestelijke opbouw.
Uiteindelijk zal de definitieve Beth, het
nieuwe huis van God, daar zijn. Dat is
de nieuwe schepping, waarvan de ge-
meente in de geest nu al deel van is.

‘Wat is dat geweldig.’

Eén van de (vele) hoogtepunten van
Efeziërs is het einde van het tweede
hoofdstuk. Daarin schrijft de apostel,
dat de gemeente gebouwd wordt tot
woonplaats van God, in (de) geest.
Dat is de nieuwe situatie, geestelijk
gezien, van het lichaam van Christus.

‘De Zoon bouwt dat op?’

Het is Zijn lichaam, Hij voedt en koes-
tert de gemeente. Hij verstrekt voed-
sel; bouw op en geeft groei tot vol-
wassenheid. De gemeente wordt al
in 1 Corinthiërs 3 vergeleken met de
tempel, de woonplaats van God. Als
eerste -na de Zoon- maakt God door
Zijn geest woning (Beth) daarin.

‘Daar denk ik vaak over, ja.’

De Zoon en de gemeente zullen inge-
zet worden in de komende eonen om
de hemelse machten tot onderschik-
king te brengen. Zo wordt ook daar
gebouwd aan de woonplaats van God,
tot Vader alles in allen is.

Filippenzen studie 5 – 1:2-6


In deze 5e avond kwamen onder meer de 4 dienst-
periodes van Paulus naar voren. Even op een rij voor u.
HIj was uitgekozen instrument van God, speciaal om
naar de naties te gaan, naar koningen en Israel.
Hij ontving een evangelie dat je bij de twaalf niet hoort.
Luisteren: deel A en deel B

Woord vandaag

‘De Zoon van God staat hoog.’

Gisteravond hebben we daar ook
bij stilgestaan. De grote heerlijkheid
van de Zoon. In feite zijn we nu bij
de letter B, de Beth in Hebreeuws.
Na de Alef, de letter van God, van
de Ene met als cijfer 1, komt Beth
als tweede met cijfer 2.
Nu kijken we niet meer naar 1.

‘Wat is dan Zoon?’

Dat is in Hebreeuws: Ben. Dat be-
gint met deze Beth, de 2. Nu zijn
er 2 zou je kunnen zeggen. De Ene
God bracht als eerste de Zoon voort,
om in Hem het al te scheppen. God,
de Vader, met de Zoon. Twee. Ben
komt van het werkwoord banah,
dat bouwen betekent (met de B).

‘De Zoon is de Bouwer.’

Hij bouwt van meet af aan het plan
van God. Gisteren kwam even dat
plan van eonen (Efeziërs 3:11) naar
voren. Dat wordt door Christus
uitgevoerd. Betreft de bouw van
heel de schepping als huis van God.
Huis is Beth in Hebreeuws, dus een
woning is in feite ook 2. Bedoeld
voor 2, 2 mensen als één in een 2,
man en vrouw.

Woord vandaag

‘Vader doet alles door de Zoon.’

Het plan van eonen (Efeziërs 3:11)
wordt uitgevoerd door Christus.
Omdat veel gelovigen alleen kijken
naar Jezus zoals Hij op aarde wan-
delde, hebben ze geen idee welke
heerlijkheid Hij nu heeft.
Paulus mocht daarover verder in-
fo verstrekken via de brieven.

‘Dat is heel veel.’

Veel gelovigen zijn erg bezig met
hun eigen leven, de ups en downs.
Ze vergroten problemen uit alsof
Christus er niet is. Ze zien Hem
niet en horen Hem niet, daarom
nemen ze liever adviezen van an-
dere mensen aan dan te luisteren
naar wat Zijn woorden zijn.

‘Scherp gesteld.’

Het doet verdriet dat zovelen geen
idee hebben van de heerlijkheid die
Christus nu heeft. Hij is de afstraling
van Gods heerlijkheid
(Hebreeën 1:3),

en Saulus wist dat direct. Hij zag Hem
niet, maar verblind door een uiterst
fel licht. Een letterlijk licht als aandui-
ding van Zijn geestelijke heerlijkheid.
Saulus verkondigt Hem als eerste als
de Zoon van God.

Filippenzen

Wat?             Studie in Filippenzen

Welk vers?    1:2 de Heer Jezus Christus

Wanneer?     25 oktober 2016

Start?            20:00 uur

Waar?           Merellaan 217, Capelle ad IJssel

De beginwoorden uit deze brief zijn:

Genade en vrede voor jullie van God, onze
Vader en van de Heer Jezus Christus.

We gaan verder ontdekken wat Vader
zegt over Zichzelf en Zijn Zoon. We horen
weer meer van Hem, Die ons liefheeft.

 

Woord vandaag

‘Vader had tevoren alles klaar.’

Dat is wat we beluisteren in voor
de nederwerping van de wereld.

Deze uitdrukking komen 
we regel-
matig tegen. Vertalers 
wilden de-
ze duidelijke uitdruk
king laten ver-
dwijnen. Ze heb
ben grondlegging
gezegd waar 
nederwerping staat.

‘Het Lam tevoren gekend.’

Zo is dat in Zijn plan opgenomen.
Het woord nederwerpen wijst op
een goede situatie die ineens te-
niet gedaan wordt. Zo was het in
het eerste tijdperk, vóór Genesis
1:2. Daarna kwam het herstel, de
duisternis moest wijken.

‘God sprak en het gebeurde.’

Dat is de kracht van Zijn woord.
Niemand kan stoppen wat Vader
Zich voornam. Hij kiest uit in Zijn
Zoon vóór de nederwerping van
de wereld. Het lichaam van Chris-
tus zal met Hem samen de hoog-
ste heerlijkheid ontvangen in de
komende tijden (eonen).
Dat leidt tot redding van allen.

Wedergeboorte

INLEIDING:
Wedergeboorte. Wat is het? Voor wie? Wat ver-
andert daardoor? Wie doet dat? Een bekend be-
grip in allerlei kerken en gemeentes.
Goed om daarover na te denken aan de hand van
de Schrift.

WAAR KOMT HET BEGRIP VOOR
Wedergeboorte lees je als zelfstandig naamwoord
in NBG twee keer
, Mattheüs 19:28 en in Titus 3:5.
Het Griekse woord is
 palingenesia.

Heeft doen wedergeboren worden en wederge-
boren staan in NBG als vertalingen van het Griekse
woord anagennao – 1 Petrus 1:3, 1 Petrus 1:23.

Wederom geboren worden wordt in NBG als
vertaalwoord gebruikt in Johannes 3:3,7 voor de
Griekse woorden gennao anoothen.

BETEKENIS
Het basis werkwoord is gennao, dat ‘genereren’,
‘verwekken’ of ‘geboren worden’ kan betekenen,
afhankelijk van het tekstverband waar het in voor-
komt. De grondbetekenis is worden, in het Grieks
nauw verwant met ginomai, dat ook ‘worden’
betekent.

JOHANNES 3
In Johannes 3 wordt het door Nikodemus opgevat
als letterlijk ‘opnieuw (wederom) geboren worden’.
Maar de Heer bedoelde daar het ‘geboren’ worden
uit water en geest, feitelijk: Gods geest. Het is dan
een stijlfiguur, het gaat om iets geestelijks, dan ge-
bruikt de Heer een woord uit het dagelijks leven.

Wat bedoelde de Heer in Johannes 3?
Hij verwees naar het nieuwe verbond, dat Hij met
het huis van Juda en 
het huis van Israël zal sluiten,
Jeremia 31:31-34; Ezechiël 11:16-20.

Dat verbond wordt gekenmerkt door het geven van
Zijn geest in hun 
binnenste –> ‘(op)nieuw geboren’.
Die geest komt dan ‘van boven’ (Grieks: anoothen:
opwaarts-plaats
), 
van God. Daarom zei de Heer dat.

1 PETRUS 1
In dit hoofdstuk gebruikt Petrus het samengestelde
woord anagennao, dat letterlijk ‘opwaarts-worden’
betekent. De betekenis is praktisch dezelfde als het
woord dat de Heer in Johannes 3 gebruikt, ‘weder-
om (letterlijk: opwaarts) geboren (of: verwekt, gege-
nereerd) worden’. Petrus verbindt het in vers 3 met
de opstanding van Christus, en in vers 23 met het
woord van God. Door die kracht hadden Petrus en
de andere gelovigen uit de besnijdenis (en enkele
proselieten) een enorme, geestelijk vernieuwende
ervaring in hun leven.
Nieuwe kracht tot eer van God!

MATTHEÜS 19:28
Het gaat daar om ‘de wedergeboorte’ en dat is de
tijd waarin deze aarde als herboren zal zijn. Het is
de tijd van het herstel van alle dingen waarvan
God spreekt door de mond van Zijn heilige profe-
ten vanaf de eon (Hand.3:21). In die tijd zal Israël
het licht zijn voor de andere volkeren en de apos-
telen zullen op 12 tronen zitten om de twaalf stam-
men van Israël te richten.

TITUS 3:5
De apostel Paulus heeft het hier over het ‘bad van
de wedergeboorte’ en hij koppelt er direct het be-
grip ‘vernieuwing’ (Grieks: anakainoosis) aan vast,
dat ook in Romeinen 12:2 voorkomt, daar: ver-
nieuwing van het denken. Hier staat het aspect
‘afwassen’ voorop, doordat hij ‘bad’ gebruikt, dat
vernieuwende werking heeft.

We kijken naar Titus 3:3,5 :

1, Herinner hen eraan, dat zij zich aan overheid
en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle
goed werk bereid zijn,
2. geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk
zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle
mensen.
3. Want vroeger waren ook wij verdwaasd, on-
gehoorzaam, dwalend, verslaafd aan velerlei
begeerten en zingenot, levend in boosheid en
nijd, hatelijk en elkaar hatend.
4. Maar toen de goedertierenheid en mensen-
liefde van onze Heiland (en) God verscheen,
5. heeft Hij, niet om werken van gerechtigheid,
die wij zouden gedaan hebben, maar naar zijn
ontferming ons gered door het bad van de we-
dergeboorte en van vernieuwing door heilige
geest,
6. die Hij rijkelijk over ons uitgiet door Jezus
Christus, onze Redder,
7. opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade,
erfgenamen zouden worden overeenkomstig de
verwachting van eonisch leven.

Het is goed mogelijk, dat Paulus, door in vers
3 en vers 5 nadrukkelijk wij te gebruiken, over
zichzelf en zijn volksgenoten spreekt. In vers 2
spreekt hij over de hele mensheid, iets waar hij
in Titus 2:11 over sprak. In vers 4 gaat het op-
nieuw over alle mensen. Het wij in vers 3 en 5
lijkt erop te wijzen, dat de apostel zich bij zijn
volk rekent. Dat heel de mensheid zich zo ge-
draagt als Paulus in vers 3 schrijft, is duidelijk,
maar hij zegt: ook wij en doelt dan op het volk
Israël. Het erge is, dat men in Israël onder de
Thora zich ook zo gedroeg! In vers 5 spreekt hij
over werken van gerechtigheid die wij zouden
gedaan 
hebben; een uitspraak die ook typisch
bij het Joodse volk past, dat gerechtigheid uit
de werken van de wet verwachtte (Romeinen
9:31,32). Let ook op de nadruk op het doen:
….die wij zouden gedaan hebben.

Dan is het logisch dat hij in vers 5 ‘wederge-
boorte’ noemt, omdat dat spreekt van de ver-
nieuwing van het volk Israël dat het koninkrijk
van de hemelen binnengaat.
Daarbij spreekt hij van Jezus Christus als Red-
der (Titus 3:6), en in Titus 1:4 schrijft hij over
Christus Jezus, onze Redder, als hij Titus zelf
benadert.

CONCLUSIE
Uit de vindplaatsen blijkt, dat het bij wederge-
boorte het volk Israël betreft, en direct te maken
heeft met de koninkrijksboodschap. Het gaat om
een geestelijke verandering/vernieuwing die door
Gods geest bewerkt wordt. Paulus noemt het
begrip één keer, maar past die in zijn onderwijs
niet toe op het lichaam van Christus. Bij de leden
van het  lichaam van Christus gaat het om een
dieper ingrijpende verandering, die van een oude
naar een nieuwe schepping.

Je kunt dit vergelijken met een verandering van de
aarde door water in 
Genesis 1:2; dit is een weder-
geboorte. 
De verandering van oude naar nieuwe
schepping is door vuur; dan onder
gaan aarde en
de hemelen een totale omvorming die veel ingrij-
pender is dan het watergericht van Genesis 1:1,2.
Dit illustreert het verschil tussen de wedergeboorte
bij Israël en de nieuwe schepping bij de gemeente
die het lichaam van Christus is!

 

 

Woord vandaag

‘Uit de Ene redding voor allen.’

De letter Alef wijst op God zelf.
God is liefde, daarom redt Hij
allen. Hij hoeft daarvoor niet af
te wachten tot de mens gewillig
genoeg is. God is veel groter dan
de mens. Het Lam was tevoren
gekend, voor de nederwerping.

‘Dat neemt de zonde weg.’

Dat Lam neemt de zonde van
de wereld weg. Het woord, dat
in de meeste vertalingen met
wegnemen weergegeven is, is
het Grieks airoo. Dat is letterlijk
optillen, heffen, opheffen. Het
mooie is, dat het de wereld be-
treft. Johannes (1:29) getuigt!

‘De last is weggenomen.’

De zonde kan niet door een
actie of daad van de mens weg-
genomen of van hem opgetild
worden. Johannes zegt, dat het
Lam van God
dat doet. Het is

een daad van God, die door
Zijn eigen korban (naderings-
gave, Efeziërs 2:8,9), het Lam,
de zonde van de wereld optilt
en wegneemt. Resultaat: allen
gered. Dat is echt goed nieuws.

Woord vandaag

‘Wat een evangelie.’

Het goede nieuws is, dat die Ene
God (de letter is de Alef), uit Wie
alles is (Romeinen 11:36), tevo-
ren alles bedacht had. Menselijk
voorgesteld. Hij zag tevoren al
wat Hij ging doen, hoe Zijn plan
zou verlopen.

‘Dan moet Hij echt God zijn.’

Hij verkondigt vanaf het begin
het einde. Dat kan Hij doen, om-
dat Hij de enige ware God is. Al
de afgoden kunnen dat niet.
Dat is het betoog van een Jesaja
bijvoorbeeld. Dat sprak de pro-
feet, toen Hij door IEUE (Jahweh)
geïnspireerd werd.

‘Van zichzelf kon hij dat niet.’

Nee, natuurlijk niet. De Schrift is
geen mensenboek over God, het
is een verzameling boeken waar-
in God spréékt! Dat is ook de in-
leiding tot Jesaja 1:2:

Luister, hemelen, neem ter ore,
aarde! Want IEUE (Ik ben) spreekt

Wij buigen het hoofd en horen
Zijn woorden, betrouwbaar en
vol liefde. Amen.

Woord vandaag

‘God is Redder van alle mensen.’

Daar valt niets tegenin te brengen.
De Bijbel getuigt ervan, God
is
almachtig, heeft alle touwtjes
in
handen en is liefde. Dan kan
er
niets mis gaan, en dat is ook 
zo.
God wil dat alle mensen ge
red
worden en tot erkenning van 
de
waarheid komen.

‘Gedrag doet er niet toe?’

Als het gaat om redding, uiteindel-
ijk, van zonde en dood, niet. 
De
mens is stervend vanaf de 
geboor-
te en kan daarom niet
anders dan
zondigen. Evenmin 
is de mens in
staat zichzelf te 
redden.

‘Geen werken vereist?’

Nee, want de mens is zondaar
omdat hij stervende is. Zodra de
mens hard aan het werk gaat,
zon-
digt hij ook tegen de klippen
op. En
blijkt, dat hij een Redder 
nodig heeft.
Dat is God. Zijn ge
liefde Zoon werd
gekruisigd door de meest religieuzen
van de aarde. Dat werd
de redding
van heel de mens
heid. Uit liefde on-
derging Hij dat 
voor iedereen.
Hij bewerkte dat 
voor alle mensen,
het is: genade!