Woord vandaag

26 april 2017
‘Mislukking ook deel van Gods plan?’

Ja, want God had tevoren voorzien in de op-
lossing van de zonde. Het Lam was tevoren
gekend, vóór de zonde kwam. Dat de neer-
werping plaatsvond, had te maken met Gods
onderricht aan de schepping. Dat gebeurt aan
de hand van allerlei tegenstellingen. Zonde,
genade; kwaad, goed; vervreemding, verzoe-
ning; het moet zo zijn.

‘Bijzonder, dat we dit zo kunnen zien.’

Het gaat verder, het is de diepe wijsheid van
God. Die komt ook voort uit Zijn grote liefde.
Heel de schepping is ontstaan uit het verlan-
gen van God, om Zijn liefde te delen met an-
deren. Door het te doen zoals het in Zijn plan
loopt, ervaren de schepselen de tegenstelling-
en, de krachten die op elkaar inwerken.

‘Wonderlijk, dat alles zo gaat.’

Ook het plan om de familie, het gezin in te
stellen is een voorbeeld hoe God werkt. We
zien dat in de woorden Vader en Zoon terug.
De liefde van de Vader voor Zijn Zoon wordt
-afgezwakt- teruggezien in de liefde van de
ouders voor hun kinderen. Daar krijgt ieder-
een mee te maken. Ook op dat vlak gaat he-
laas veel mis. En dat zal leiden tot des te gro-
tere waardering voor de liefde van de Vader.

Woord vandaag

25 april 2017
‘Bij Israël ging van alles mis?’

Ja, afgezet tegen Gods standaard wel.
Maar aan de andere kant werkte het pre-
cies Gods bedoeling uit:

de wet is erbij ingekomen, opdat de kren-
king zou toenemen
                                  Romeinen 5:19-21

Later merkt Paulus in dezelfde brief over
het gevolg van de geboden op:

opdat de zonde bovenmate zondaar zou
blijken (te zijn)
                                    Romeinen 7:7-11

‘Dat was de bedoeling van God.’

Israël: Gods voorbeeld voor de mensheid.
Dat geldt in vele opzichten. Zeer zeker als
het gaat over het aantonen van het ver-
woestende effect van religie op de mens.
Toen dat gebleken was in de periode van
Israël onder de Thora, moest Christus ko-
men. Als hét antwoord op alle religie, en
alle filosofie.

‘Ja, dat was hard nodig, Hij kwam.’

Jood en Griek, Gamaliël en Plato, noem
maar op. Zij allen verbleken als het gaat
om Christus. Ook daarvoor was de don-
kere achtergrond van mislukking onder
de Mozaïsche Thora nodig, om de gena-
de en de waarheid die Hij bracht, scher-
per en duidelijker te laten schitteren.

Woord vandaag

24 april 2017
‘Gods woord is betrouwbaar.’

Hij verkondigt vanaf het begin wat het
einde is. Als Gods plan voltooid is, is alles
goed gekomen. Alle vijanden zijn dan ver-
slagen. God zal door Zij verzoenende lief-
de al de vijanden en vijandschap over-
winnen. De kracht en uitwerking van
het kruis dat op Golgotha stond, staat
garant voor die totale overwinning.

‘Wat geweldig is dat.’

Werken van de mens helpen niet?
Nee. Alleen het werk van de Zoon en
dus dat van God zelf is effectief om tot
dat grote einddoel te komen. Werken
van de mens? Die verhinderen eerder
om het plan van God te voltooien.
De periode van Israël onder de wet is
getuige, dat de mens niet(s) kan.

‘Dat is zeker, ja.’

De wet maakt van de zonde een over-
treding, en maakt het dus erger. Aan
het volk Israël waren de woorden van
God toevertrouwd. Daarom kon het bij
hen niet anders dan mis gaan. De mens
is van zichzelf iemand die het doel mist.
Onder de wet wordt dat erger. Maar de
Zoon van David brengt gerechtigheid!

Woord vandaag

23 april 2017
‘Alles is uit God!’

Zo is het plan van God. Wat Hij Zich voor-
nam, werkt Hij uit door Zijn Zoon. Wat we
weten is, dat Hij alles in handen heeft. Zo
lang iets duurt: het is door God bepaald.
De beloften, die Hij aan Israël gaf zal Hij
volkomen vervullen, tot in detail. De pro-
feet was soms roepende in de woestijn.

‘Het leek niet uit te werken.’

In datzelfde Jesaja staat óók, dat woor-
den van IEUE (Ik ben) niet leeg zullen te-
rugkeren. Die zullen hun uitwerking niet
missen. Het volk kan eeuwen lang niet
horen misschien, maar er komt een tijd,
dat ze wel zullen horen en zij wél zullen
omkeren naar hun God, want IEUE is de
God van Israël.

‘Ja, mooi, grote toekomst voor Israël.’

Daardoor óók voor de volkeren, want de
belofte aan Abram was:

in u en in uw zaad zullen alle geslachten
van de aardbodem gezegend worden

                                      Genesis 12:1-3

Dat zaad (nageslacht) is eerst Christus,

maar ook heel het volk Israël via de aarts-
vaders. En in het uitspreken van de belof-
te bleek, dat IEUE het hele plan overziet.
God zegt vóór het begin wat het einde is.

Woord vandaag

22 april 2017
‘Paulus schrijft Romeinen 11:36.’

We hebben in Filippenzen daar ook het
nodige van gezien. De apostel zag Gods
hand in alle dingen
. Of hij gebrek had, of

overvloed genoot, hij zag het als uit Gods
hand. En zo is het nog steeds. Wanneer
dit diepe besef tot ons doordringt:

wij weten nu, dat voor hen die God lief-
hebben, God alles doet samenwerken
tot het goede, voor hen die in overeen-
stemming met Zijn voornemen geroepen
zijn                                
Romeinen 8:28

‘Wat is dat toch geweldig.’

Het heerlijke weten van het geloof is,
dat niets ontsnapt aan Zijn voorzorg, Zijn
aandacht. Zelfs de mus vindt een huis,
zingt Psalm 84. God bekleedt de anemo-
nen met grote heerlijkheid, zei de Heer,
toen Hij sprak over het zich geen zorgen
hoeven maken. In de lijn van zoekt eerst
het koninkrijk van God en Zijn regering

zouden wij ook leven.

‘Soms een (heel) moeilijk punt.’

Paulus gaat in Filippenzen 4 door tot de
diepste kern van alles. We zouden ons
als gelovigen om niets zorgen hoeven ma-
ken. We doen dat wel. De weg die Paulus
wijst is, dat wij alles met gebed en smeek-
bede onder dankzegging bekend maken
bij God. Wat wij verzoeken of bidden, we
zouden steeds meer bewust worden, dat
Vader het uitwerkt in Zijn plan. Dan is het
goed: de vrede van God regeert je hart.