Woord vandaag

20 februari 2018
‘Voldoende bewijs.’

Meer dan 500 broeders tegelijk, die
Hem hebben gezien. Lijkt mij dat je
dan niet veel meer bewijs hoeft te
hebben. Beter dan een youtube film-
pje of iets, dat erop lijkt. Paulus voert
in 1 Korinte 15 nog meer mensen als
getuige op. Het is echt, geen speld er
tussen te krijgen De tegenwerker wil
dat wel, dat de mens zijn leugen eer-
der gelooft. De mens neigt ernaar.

‘Petrus, Johannes en Jakobus.’

Dat waren de steunpilaren (Galaten
2:9) van de Besnijdenis. Paulus zegt
de naam Kefas, en noemt eveneens
de bekende twee erbij: Jakobus en
Johannes. Ook zij hadden de Heer ge-
zien en gesproken en met Hem gege-
ten nadat Hij was opgestaan. Hij was
dus geen geest of schim na Zijn op-
wekking uit de dood.

‘Dat wordt ontkend.’

De Schrift laat erg duidelijk weten als
mededeling dat Hij werd opgewekt
uit de doden
. Daar kunnen we het mee

doen. Een onderwerp waar je blij van
wordt én blijft. Paulus laat meerdere
keren de uiterst schadelijke gevolgen
van het ontkennen ervan zien. Een le-
vende Heer is het, Die voor ons bidt
en pleit bij de Vader.

Woord vandaag

19 februari 2018
‘Het kruis centraal.’

In Gods plan van eonen, ja. Daar werd
getoond hoe ver Vader wilde gaan. In
liefde uiteraard. Hij eiste geen bloedig
offer of zo. Zo’n gedachte schetst een
compleet verkeerd beeld van God. Het
is liefde van God die getoond werd. In
de kruisiging van de Zoon werd de to-
tale vijandschap van de mens gezien.

‘Hij werd veroordeeld.’

Door de mensen, ja. Pilatus stelde vast,
dat er geen schuld in Hem was. Hij had
niets gedaan dat de doodstraf oplever-
de. Het Sanhedrin stelde: wij hebben
een wet en in overeenstemming daar-
mee moet Hij sterven
(Johannes 19:7).

Pilatus vond eigenlijk van niet, maar om
politieke redenen leverde hij de Zoon
over om gekruisigd te worden.

‘Hij stierf voor ons.’

Dat niet alleen, Hij stierf voor de hele
wereld. God was in Christus, de wereld
tot Zichzelf verzoenend. Door Hem uit
de doden op te wekken garandeerde
Zijn God en Vader: alle mensen komen
bij Mij. En als teken dat het werk volko-
men was, wekte Vader de Zoon op – uit
de doden en werd Hij gezien door meer
dan 500 broeders tegelijk.

Woord vandaag

18 februari 2018
‘De aanstoot van het kruis.’

Het is een valstrik (Grieks: skandalon).
Dat wil zeggen, zoals we in de laatste
Filippenzen studie hebben gezien: een
middel tot struikelen. Maar ook: een
oorzaak tot vallen. Een valstrik ligt al-
tijd op de loer om je te strikken onder-
weg. Het is iets waarin je vast komt te
zitten. Je wordt bijvoorbeeld in proble-
men vastgehouden. En groei wordt be-
lemmerd.

‘De Galaten zaten erin vast?’

Zij wilden er juist aan ontkomen door-
dat zij in de valstrik van de tegenwer-
ker vastzaten. Daardoor kwamen zij
niet tot verdere groei van hun geloof.
Want de valstrik van het kruis is, dat
het een einde maakt aan alle mense-
lijke inspanning om iets voor God in re-
kening te brengen.
Het woord van het kruis heeft dan een
grote kracht, om te leven uit genade.

‘Leven uit genade.’

Dan is er géén veroordeling meer voor
hen die in Christus Jezus zijn. Niet ge-
makkelijk, hoewel dat op het eerste ge-
zicht wel zo lijkt. Niet: O dus dan kun je
maar je gang gaan
, maar het is wel een

leven in vrijheid, zonder gebondenheid
aan wetten. Gods genade bevrijdt van
alle wetticisme. En die genade spreekt
van een grote God, Die van je houdt.

Woord vandaag

17 februari 2018
‘Uitwerking van het kruis.’

Dat heeft daar gestaan, 2000 jaar gele-
den. Heeft een enorme uitwerking. In
de brieven van Paulus wordt dat bekend.
Overigens, in de andere brieven staat er
niets over. Petrus noemt alleen hout in
1 Petrus 2:24. Vermoedelijk heeft hij dat
via Paulus. Het evangelie, dat Paulus ver-
kondigde, sluit niet bij de mens aan.

‘Gaat tegen ons denken in.’

Evangelie is, dat Christus stierf voor
onze zonden, dat Hij is begraven en in
de derde dag opgewekt. Overeenkom-
stig de Schriften
. Maar niet passend bij

de mens. Het is Gods weg, en dat is de
beste. Iemand die sterft voor alle mis-
sers, overtredingen en misstappen?
Nee, dat gaat er bij de mensen niet in.

‘Lijkt zo eenvoudig.’

Dat is het niet! Veel mensen staan in
hun eigenwaarde en trots. Dan accep-
teren zij niet, dat zij zichzelf niet kun-
nen redden. Zij aanvaarden niet, dat
het uitsluitend genade van God is, dat
hen kan verlossen van zonde en dood.
Dat ging via het kruis en de opstanding
van Christus. Het was de enige weg.

Woord vandaag

16 februari 2018
‘Elkaar niet veroordelen.’

Wanneer we wandelen in de liefde,
dan laten we dat na. God veroordeelt
ons niet. We zijn in Christus Jezus, en
daarom is veroordeling onmogelijk. En
God doet boven bidden en denken. Zo
geeft Hij bijzondere kracht in moeilijke
omstandigheden. Dat is werking van
Zijn genade, waarin wij leven.

‘We hebben het steeds over genade.’

Dat is de kern van het evangelie, zoals
Paulus dat brengt. Niet duidelijk te le-
zen in Handelingen, maar wel in brie-
ven die hij schreef. Het eerste woord
van groet is steeds: genade. Elke brief
start met: genade en vrede voor jullie.
En dat zegt in feite al genoeg. Al wat
vervolgens klinkt, staat in dat kader.

‘Genade is vrij.’

Het is kostbaar. Je krijgt Gods geschen-
ken om niet, gratis. Voordat God deze
periode van genade in liet gaan, stond
er een kruis op Golgotha. Dat is de ba-
sis. Uitwerking van het kruis is, dat de
Heer Jezus daar stierf, en dat daarmee
allen met Hem gestorven zijn. En dat is
opdat zij die leven, niet meer voor zich-
zelf leven, maar voor Hem.