Woord vandaag

22 november 2017
‘Twee lijnen, aarde en hemel.’

Mogelijk begint ook daarom Tenach
met de tweede letter van het alfabet.
Dat is de letter B (beth), dat is tevens
de twee en het betekent ook huis. We
kennen het van Bethel (huis van God).
Maar ook Bethlehem (huis van brood).
God Begon een werk, Hij schiep een
huis met twee niveaus: aarde + hemel.

‘Zijn huis is de schepping?’

Paulus spreekt op de Areopagus van
God, Die niet in een huis woont dat
met handen gemaakt is. Hij bewoont
wel Zijn eigen schepping. Hij is overal
erin aanwezig; God is geest (Johannes
4:24). Hij wil aanbidding in geest en in
waarheid, en dat van al Zijn schepse-
len. Alle volkeren en alle hemelsen.

‘Israël en de gemeente.’

Dat zijn de twee instrumenten die God
inzet om Zijn plan rond te krijgen. Dat
zijn twee gebieden: aarde én hemelen.
Israël is Eerstgeborene (Bikkur) onder
de volkeren. Dat geldt ook de gemeen-
te, die onlosmakelijk geestelijk verbon-
den is met dé Eerstgeborene: Christus
Jezus, de Heer. En als zodanig kan zij
fun
ctioneren als Eerstgeborene (Bikkur)
te
midden van de hemelse machten en
krachten!

Woord vandaag

21 november 2017
‘Een letterlijke 1000 jaar.’

Men wil dat soms wegredeneren als
was het een symbolisch getal. Wan-
neer in het boek Openbaring echter
42 maanden of 1260 dagen genoemd
worden, is dat ook symboliek? Wordt
dan iets anders bedoeld? En wat dan?
Principe blijft: letterlijk, indien mogelijk.

‘Dan is het 1000 jaar?’

Ja, het gaat om het gebonden zijn van
de tegenstander. Die blijft 1000 jaar in
de afgrond (Grieks: abussos). Dat bete-
kent op de aarde rust voor de volkeren.
Te midden van de hemelsen kan de uit-
geroepen gemeente haar bediening
vervullen. Op aarde zal Israël leiden en
licht verspreiden: Gods woord.

‘Koninklijk priesterschap.’

Ja, Israël zal leiden als koning en licht
brengen als priester. De belangrijkste
opdracht voor de priester in Israël was
het onderwijzen van Gods woord. De
uitdrukking een lerende priester is te-
rug te vinden. Als volk zal Israël naar
de volkeren zo’n priesterschap uitoe-
fenen. De gemeente is dan bezig met
de verkondiging aan de hemelsen: de
wijsheid en de genade van God.

Woord vandaag

20 november 2017
‘Fijn, Gods plan te kennen.’

Dat verzint een mens niet. Ook daar
valt niets aan te veranderen. Het is
tenslotte niet een menselijk plan, het
is Gods plan van eonen. Hij bepaalde
tevoren de tijdperken. De komende
eon is de duizend jaar zoals dat in
Openbaring 20 genoemd wordt.

‘Dat is een gegeven.’

Het wordt daar duidelijk vastgesteld.
Israël verwachtte duidelijk in de ko-
mende eon het eonische leven voor
de gelovigen. Dat klonk in gesprek-
ken die de Heer met Zijn volksgeno-
ten had. De verwachting was een tijd
van gerechtigheid en vrede.

‘Dat gaat toch komen?’

Jawel, en Openbaring stelt vast, dat
dat 1000 jaar duurt. Geen enkele twij-
fel mogelijk, dat is waar. Los van wat
wij ervan vinden of hoe men het ook
heeft willen wegverklaren of wegre-
deneren. Het staat daar 5 keer. Het is
vast onderdeel van Gods voornemen!

Woord vandaag

19 november 2017
‘Paulus spreekt nu evangelie.’

Het zijn de hoogste onthullingen,
waarna God niet meer spreekt. De
profetieën die te horen zijn in tal
van samenkomsten: ‘zo spreekt de
Heer’; dat is van de mens. En het
kan ook door andere geest komen.

‘Gods woord is rond?’

Paulus heeft het woord van God ge-
completeerd. Als apostel en leraar
van de natiën. We kunnen dat lezen
Kolossenzen 1:25 :

van haar werd ik dienaar in overeen-
stemming met het beheer van God
dat mij gegeven is voor jullie om het
woord van God compleet te maken

‘Duidelijke woorden.’

Zonder meer. Dat is de afsluiting. De
Bijbel als Gods woord is genoeg. De
paulinische woorden bouwen op en
laten zien wat Gods plan van eonen
(Efeziërs 3:11) inhoudt. God uiteinde-
lijk alles in allen. Geen andere apostel
of profeet laat zoiets zien.

U kunt Gods plan van eonen in het
Nederlands en Engels kosteloos be-
stellen via d.gorter@gmail.com.

Woord vandaag

18 november 2017
‘Bijzondere positie van Paulus.’

Velen willen graag Paulus gelijk stel-
len met de 12, maar dat gaat niet.
De 12 apostelen van de Besnijdenis
hebben een duidelijk ander evange-
lie dan Paulus, die het evangelie van
de voorhuid bracht.

‘Wat is het verschil?’

De 12 werden ingezet in het evan-
gelie van het koninkrijk. Toekomst-
verwachting was het aardse konin-
krijk dat zou komen wanneer Israël
hun Messias Jezus zou aannemen.
Dat was een evangelie van bekering
en doop om heilige geest en verge-
ving van zonden te krijgen.

‘Paulus sprak iets anders.’

Zeker, want in Romeinen lezen we
van rechtvaardiging van zondaren.
Dat gaat veel verder dan vergeving
van zonden. Die rechtvaardiging is
door het geloof van Jezus Christus.
Daar spreekt geen enkele andere
apostel over. En dat is slechts één
facet van het evangelie van Paulus!