Woord vandaag

‘Ja, dieper in Zijn woord komen.’

Nou, dat kan. Veel is voorhanden, te lezen,
te luisteren (geloof komt door horen). En
dan ontdek je meer na verloop van tijd.
Je komt langzaam maar zeker tot het diepe
besef, dat je het zelf niet kan.

‘Wat is dat ‘het’ wat je noemt?’

In feite alles. Je komt tot inzicht, dat eigen
inspanning helemaal niets voorstelt. Als je
dat gaat zien in het licht van Vader. God is
licht, en in Hem is geen spoortje duisternis.
Als Zijn licht je denken, je verstand en je
hart volkomen gaat verlichten, dringt tot
je door, dat je alles van Hem nodig hebt.

‘En Hij geeft dat?’

Zeker! Vanaf je geboorte ontvang je elke
ademhaling van Hem. Daar denk je niet
vaak bij na, en je meent in je waan iets te
zijn. In de maatschappij, in de gemeente,
et cetera. In werkelijkheid bezit je niets,
je ontvangt alles van God.

Woord vandaag

‘Genade roept weerstand op?’

Ja, dat verwacht je niet direct, maar
het evangelie van de genade van God
doet dat. Het is niet naar de mens.
Die wil -vanuit het vlees- het verdienen.
En onder de genade gaat dat niet, niet
tot redding van zonde en dood. Maar
evenmin voor dagelijkse praktijk.

‘Dat laatste is moeilijk.’

Dat roept de meeste weerstand op. De
gelovige denkt al snel –zonder het zich
bewust te zijn- dat je het zelf moet doen
als het om dagelijkse praktijk gaat. En
waar je het dan zelf niet redt, doet Hij
(Christus Jezus) de rest. Anders gezegd:
Hij vult aan wat wij niet kunnen.

‘Tsjonge, zo is het vaak, dus?’

Meestal komt de gelovige in nood als ie
merkt, dat eigen inspan
ning niet voldoen-
de is. Dan zijn er tranen 
en roept men de
Heer aan. In de wereld 
kennen ongelovi-
gen dat ook. ‘Nood leert 
bidden’. Dat
soort ervaringen kunnen er
toe leiden dat
de gelovige dieper Zijn
woord wil kennen.

Woord vandaag

‘Alle aspecten in genade.’

Deze tijd verschilt geestelijk gezien van
de andere. We zouden dat meenemen,
omdat we het woord van de waarheid
recht willen snijden. Dat was de uit-
drukkelijke aanwijzing van Paulus aan
Timotheüs. Dat had alles met de genade
van God
te maken.

‘Het is uiterst waardevol.’

Dit beheer van de genade van God is
qua karakter compleet anders dan de
vorige periode, waarin de Thora van
Mozes leidend was Israël. En dus voor
de volkeren die door het volk van God
onderricht zouden worden.

Zo is het ook in de nabije toekomst;
dan is de bergrede van de Heer Jezus
leidend als levensprincipe in Zijn aards
koninkrijk.

‘En nu gelden de brieven?’

Die van Paulus, ja. Als je ze leest, merk
je na herlezen en nog eens lezen, dat
een andere sfeer heerst. Dat is de ge-
nade, die Paulus mocht bekendmaken.
Hij verkondigt de volle diepte en reikwijd-
te van Gods rijkdom aan genade
.
Dat werd en wordt hem
niet in dank af-
genomen. Vrijwel altijd 
komt de reactie
tegen Paulus met opleggen van 
wet en
regels. 
Zo werkt de tegenwerker het liefst.

Woord vandaag

‘Heerlijk, die genade in deze tijd.’

In het beijveren het woord van de waarheid
recht te snijden (2 Timotheüs 2:15) 
zouden
we alles aan Gods genade toet
sen. In deze
bijzondere tijd sinds de op
standing van Chris-
tus, regeert Zijn gena
de (Romeinen 5:20,21).
In zo’n situatie 
kán niet wettisch opgetreden
worden in
het lichaam van Christus.

‘Dat gebeurt vaak wel.’

Helaas wel. Dat het gebeurt is gevolg van
wettisch denken. Vanuit tradities
van men-
sen wordt, terwijl de genade van God geldt,
tóch elke zondag Mozes 
(de 10 woorden)
gelezen. In de tweede 
Korintebrief zegt
Paulus, dat
dan een bedekking op het hart
komt 
(2 Corinthiërs 3:14-16).

‘Net zoals Mozes zijn gezicht bedekte.’

Om de verdwijnende heerlijkheid van het
oude verbond te verbergen. De be
dek-
king houdt in, dat men dan bezig
gaat
met het wel/niet kunnen hou
den van
voorschriften. Aandacht wordt 
afgeleid
van Christus naar zelf pro
beren te leven
naar gestelde regels/wetten. Dan val je
uit de genade (Galaten 5:4).

 

Woord vandaag

‘We zijn dankbare mensen.’

Het goede nieuws dat je bij Paulus leest,
is opbouwend. Alles wat hij schrijft, heeft
die bijzondere achtergrond van Gods rijke
genade. Daarom is hij juist niet wettisch
als hij aanwijzingen voor de praktijk van
elke dag geeft.

‘Anders dan bij het oude verbond?’

Zeker! Onder de Thora bijvoorbeeld, kon
een man zijn vrouw wegsturen met een
scheidbrief wanneer hij ‘iets onbehoorlijks’
aan haar had gevonden. Later zei de Heer
Jezus, dat dat was om de hardheid van de
harten van Israël. Maar vanaf het begin
was het niet zo geweest.

‘En onder de genade?’

Daar wordt de man juist aangewezen de
eigen vrouw lief te hebben, te voeden en
te koesteren, zoals Efeziërs 5:25-30 dat
zo prachtig aangeeft. Aan de andere kant
beantwoordt de vrouw die liefde met on-
derschikking: …laten zij zich aan hun eigen
man onderschikken als aan de Heer
(5:22).

Juist in dat laten ….. onderschikken zit de
genade. Paulus zegt niet: de vrouwen
moeten
…. ; juist het vrijwillige en verzoe-

nende wordt weerspiegeld in hoe de werk-
woordsvorm in de grondtekst staat!

Woord vandaag

‘Sterk, dat recht snijden.’

Het heeft grote gevolgen. Net zoals het
niet in acht nemen van die zo belangrijke
aanwijzing grote gevolgen heeft. Omdat
in Handelingen specifieke uitingen van
de geest genoemd worden, denkt men
dat het nu nog steeds zo moet.

‘De doop in heilige geest?’

In die tijd gebeurde soms iets speciaals.
Zoals de handen opleggen om de geest
door te geven. Dat was toen, maar geldt
nu niet meer
. We zouden de aanwijzing

uit 1 Corinthiërs 12:13 volgen. Daar staat,
dat elk lid van het lichaam van Christus
in de geest gedrenkt is.

‘Geen aparte ervaring?’

Nee. Wanneer iemand gelooft, is dat een
uiting van de geest, de heilige. Daarmee
is ieder lid gedoopt en verzegeld. En hét
bewijs is nooit het kunnen spreken in
tongen. Als je bewijzen zoekt, dan kun je
die veel beter zoeken in de vrucht van de
geest. Ook: liefde voor het Woord en dus
de Heer zelf. De laatste 2 horen bij elkaar!

Woord vandaag

‘Heerlijk, dat we in genade leven.’

Rijkdom, waar we dagelijks uit mogen
putten. En uit kunnen leven. Aanwij-
zing om Zijn woord te lezen blijft: het
woord van de waarheid recht snijden
zoals 2 Timotheüs 2:15 zegt.
De 1000 jaren zijn nog toekomst. Toch
dacht men dat die al begonnen waren.

‘Gevolg van uitleg.’

Binnen de kerk dacht men dat dit al
begonnen was, men vergeestelijkte
wat erover gezegd wordt. En trok men
de conclusie, dat de 1000 jaren al be-
gonnen waren vanaf de tijd van Han-
delingen. Niets is minder waar.

‘Er is ook al 2000 jaar voorbij.’

Dat niet alleen. Wanneer je Openbaring
leest, zie je dat de 1000 jaren pas aan
de orde komen na hoofdstuk 6-19. In
dat grote gedeelte lees je over de grote
verdrukking (die nog in de toekomst ligt)
en de gerichten die de dag van IEUE in-
leiden. Daarna komen de 1000 jaren in
Openbaring 20 aan de orde. Toekomst!

Woord vandaag

‘Gisteren sprak mij aan.’

Het is een erg belangrijk principe het
woord van de waarheid recht te snij-
den (2 Timotheüs 2:15). Paulus geeft
dan als voorbeeld Hymeneüs en Filetus,
die zeiden: ‘de opstanding is geweest’.

‘En geen toekomstige meer?’

Dat is het gevolg van hun redenering.
Zij verplaatsen de waarheid van de op-
standing naar het verleden. Terwijl dat
nog heerlijke toekomst is voor de gelo-
vigen. Zo moest Timotheüs leren, het
woord van de
waarheid recht te snijden.
Op de juiste 
plaats laten staan waar de
waarheid
thuishoort.

‘Geef dan meer voorbeelden.’

Spreken in tongen, genezingen, tekenen
en wonderen, grote verdrukking, 
het
1000 jarig rijk, de tien woorden, 
wet en
genade, et cetera.

Om de laatste toe te lichten: vandaag
zit koning genade op de troon. De tijd
van de wet (oude verbond van Israël)
is voorbij. Niettemin leven veel christe-
nen en gelovigen onder de wet, alsof

een andere koning dan genade op de
troon zit!

Woord vandaag

‘Geestelijke machten zijn bezig.’

Net als in Paulus’ dagen, nu nog.
De mensen zijn het besef van de
God van de Bijbel kwijt. Ze zoeken
wel naar sturing en richting in hun
leven. Daarom wenden ze zich tot
anderen dan God, de Vader.

‘Duisternis, geestelijk gezien.’

Zo kunnen we opnieuw dankbaar
zijn voor het licht, dat we hebben
ontvangen. Gods woord!
En dan volgen we de aanwijzing:

beijver je … het woord van de
waarheid recht te snijden
                           2 Timotheüs 2:15

De waarheid verdelen, het laten
staan voor de tijd waarin het van
toepassing is.

‘De bergrede van Mattheüs 24?’

Die is van toepassing nadat het
lichaam van Christus is wegge-
nomen van de aarde.
Voor de gemeente gelden geen
speciale tekenen zoals die voor
Israël wel gelden. Wij kijken uit
naar het geluid van de bazuin
van God!