Woord vandaag

27 juni 2017
‘We zijn overtuigd door waarheid.’

Het is de geest van de waarheid, die
daarvan getuigt. Het is die geest, die
door de Heer Jezus beloofd was. Dat
markeert onze redding:

in Hem ook zijn jullie, die het woord
van de waarheid horen, het evangelie
van jullie redding, in Hem ook zijn jul-
lie, die geloven, verzegeld met de geest
van de belofte, de heilige

                                       Efeziërs 1:13

‘Het woord van de waarheid.’

Het gaat om het woord, dat de apostel
Paulus verkondigt. Dat vloeit voort uit
de waarheid, die van God komt. Waar-
heid, die onder meer het evangelie van
onze redding
omvat. Het is het goede

nieuws: God is Redder, door Zijn gelief-
de Zoon
.

‘Ja, alle redding is uit God.’

Het is niet alleen waar, dat God Redder
is, het óók waar, dat de gemeente een
speciale roeping kent afzonderlijk van
Israël
. Twee roepingen, twee sferen van

zegening, hemelen en aarde. Dat is alle-
maal waarheid, die je niet kan ontken-
nen. Uitgedrukt in gezonde woorden.

Woord vandaag

26 juni 2017
‘God alles in allen, ook je kinderen.’

Kinderen gaan soms niet de weg van
het geloof van de ouders. Dat is zo, en
veel ouders hebben daar verdriet van.
Ook de grootouders, als die ook gelo-
ven. Er zal voor kinderen dagelijks erg
veel gebeden worden. Maar dat is ook
geen garantie dat ze geloven.

‘Wij weten dat niet van tevoren.’

Nee, God bepaalt het. Sterker: het lag
al voor de eonen vast in Zijn plan. God
kan dat zo doen, omdat Hij vanaf het
begin het einde kent, overziet. Voor
Hem bestaan geen verrassingen. Wij
weten niet wat moet zijn, daarom is
gebed en dank bij ons.

‘Kinderen ook gered.’

Bij allen horen ook de kinderen, die
ons in genade toevertrouwd werden.
Heerlijk is, dat God hun hele weg al
bepaald had voor ze geboren werden.
Hij laat ze -net als wijzelf- door allerlei
ervaringen gaan, kwade en goede. Op-
dat ook zij uiteindelijk erkennen wie
God is en Hij ze bovenmate liefheeft,
in en door Zijn geliefde Zoon.

Woord vandaag

25 juni 2017
‘We hebben uitzicht op heerlijkheid.’

Dat zal komen en het zal het lijden en de
verdrukkingen van nu vér overtreffen.
Dat is geen vage toekomst, dat is net zo
realistisch als dat morgen de zon schijnt.
Het lijden is reëel, verdrukkingen ook,
en net zo echt en werkelijk is de heerlijk-
heid waar vooral Paulus van spreekt.

‘Ik word er blij van, als ik dat bedenk.’

Zo’n uitzicht; je kunt het niet zelf ver-
zinnen. Gods woord biedt dat. Niets is
heerlijker voor te stellen. Uiteindelijk
zal God werkelijk alles in allen zijn. De
weg ernaar toe is lang; soms vraag je
je af hoe lang het nog moet. Maar wat
ook gebeurt; we zijn in Vaders hand.

‘Dan is het goed, Hij is trouw.’

Ja, mogen de woorden opbouwen,
dat doen ze, want het is Zijn woord.
Hij gaat Zijn weg met ieder van ons.
Kijk naar de volharding van Job, ja:

’jullie zien de voleinding van de Heer,
want zeer mededogend en medelij-
dend is de Heer’  
       Jakobus 5:11

Dat is het slotakkoord van het leven
van Job. Dit is wat heel de schepping
zal ervaren!

Woord vandaag

24 juni 2017
‘Wat een plan van God!’

Wanneer je dat leert kennen, geeft dat rich-
ting aan je leven. Je leeft dan naar de toe-
komst toe. Met de grote genade, dat alleen
werkelijkheid zal worden, wat werkelijk over-
eenkomt met Gods plan.
Het blijft een groot geschenk, een wonder,
je wordt er blij van.

‘Je kan dat niet bedenken.’

Het blijft een wonderlijk geheel, dat nooit
door een mens bedacht kan zijn. Dat zouden
we ons steeds bewust zijn, wanneer we over
dat grootste plan nadenken. Wie kan een
ontwerp maken, dat vijf grote tijdperken om-
vat, vijf eonen, waarin God Zijn doel met de
mens bereikt?

‘Wat is dat toch geweldig.’

Van vóór de eonen had Hij u, jou en mij in
Christus op het oog. Wat een diepe verwon-
dering wekt dat in je, wanneer je daar ook
maar een klein beetje besef van hebt.
De heerlijkheid, die Hij had en waaruit Hij
afdaalde, is onvoorstelbaar groot. Die ge-
nade, dat licht, het wacht ons, en uiteinde-
lijk iedereen. Vader, dank U wel!

Woord vandaag

23 juni 2017
‘We zien in Hem het Woord.’

Zeker, en dat Woord horen leidt tot ge-
loof. We leven in de tijd, dat men in de
moderne, westerse maatschappij vindt,
dat ‘de grote verhalen’ voorbij zijn. Filo-
sofie of religie, de mens wil niet langer
iets volgen. Maar zelf uitzoeken, ervaren
hoe iets voelt. Veel mensen willen graag
authentiek zijn, of zoeken dat.

‘Gelovigen hebben dat ook?’

Je merkt dat in allerlei uitingen en manie-
ren om bezig te willen zijn. Samen praten
over de dingen om zo verder te komen.
Dat willen niet alleen ongelovigen met el-
kaar, christenen willen dat ook zo.
Niet
 allemaal, velen wel, en het is zo:
politici spreken ook over verbinding.

‘Ja je hoort het overal, lijkt wel.’

Men wil zoeken en graag houvast hebben,
maar dat lijkt wel verdwenen. Daarom wil
men verbinding met andere mensen. Om
zo proberen te zoeken naar… ja naar wat
eigenlijk? Waarheid? Wat is dat dan?
Waar vind je dat dan? En ga zo maar door.

‘Een tastend geloof?’

Het woord van God brengt geloof om zo
verbonden te worden met de levende God.
Door Zijn geliefde Zoon. Wat geweldig is
het evangelie van God, Zijn Zoon is daarin
centraal.
Verbinding: dat is samen in ge-
loof
luisteren naar dat evangelie.

Zo kom je samen, rondom dat Woord, echt
verder, op weg naar de grote toekomst die
God geeft.