Openbaring 14:6-13 – studie 37


25 april 2018 – studie Openbaring,
gelovigen/getrouwen uit Israel wor-

den ernstig aangesproken. Diverse
hemelse boodschappers komen en
spreken. Wat is: het eeuwige evan-
gelie? Wat is die pijniging met vuur
en zwavel? Hoe lang duurt dat? Wie
ondergaan het? Dat en meer werd
besproken. Deel A en deel B

Woord vandaag

25 april 2018
‘De Heer opent harten.’

Dat doet Hij steeds, Hij zorgt ervoor,
dat de waarheid blijft klinken. We le-
ven in de tijd dat mensen hun gehoor
van de waarheid afkeren. We lezen
onder meer in 2 Corinthiërs 4 hoe dat
komt. De tegenwerker is actief bezig
mensen van de waarheid af te houden
door Gods woorden te verdraaien en
zo een verkeerd beeld van God op te
roepen.

‘Groei is ook nodig.’

Ja groeien in kennis en verdieping is
van groot belang. Juist omdat de te-
genwerker zo actief bezig is onder de
gelovigen. We zien een dieper besef
wanneer we 2 Corinthiërs 4:6 verge-
lijken met Efeziërs 1:17,18. In eerst-
genoemde tekst lezen we het begin.
God doet het licht aan en daarmee
beoogt Hij, dat de de kennis van Zijn
heerlijkheid gaat toenemen.

‘Efeziërs 1 gaat verder.’

Daar lezen we, dat bij de gelovigen
de ogen van het hart verlicht zijn ge-
worden (in het verleden). Op grond
daarvan bidt Paulus om geest. Niet
om een doop in de heilige geest of
iets dergelijks, maar om:

een geest van wijsheid en onthulling
in erkenning van Hem

Dat is het gebed wat ook wij bidden;
niet alleen voor onszelf, maar voor al
de heiligen en gelovigen. Leden van
het lichaam van Christus. Dat is, op-
dat jullie zien 
(Efeziërs 1:18).

Woord vandaag

24 april 2018
‘Ogen van het hart.’

Het hart ziet vaak wat het oog mist.
Paulus gebruikt de beeldspraak in de
verzen van Efeziërs 1:

verlicht zijnde de ogen van jullie hart

Efeziërs 1:17,18 lezen we, net als in
2 Corinthiërs 4:6 van licht in het hart.
Het opvallende in 2 Corinthiërs 4 is,
dat God in onze harten schijnt (want
God is licht) met een speciale bedoe-
ling. Dat is: tot (letterlijk: naartoe) de
verlichting van de kennis van de heer-
lijkheid van de God in het aangezicht
van Jezus Christus
.

‘God deed het licht aan.’

En dan ga je zien wie God is in, door
Zijn geliefde Zoon. Bij de Corinthiërs
was de tegenwerker nogal bezig, en
we lezen in 2 Corinthiërs 4:2 van dat
sjoemelen of versjacheren wat gister
aan de orde kwam:

integendeel, wij verwerpen schande-
lijke verborgenheden en wandelen
niet in list, noch versjacheren wij het
woord van God; maar door manifes-
tatie van de waarheid bevelen we
onszelf aan ntbij het geweten van elk
mens voor Gods aangezicht

Kijk, met waarheid komt ook licht.
Ze gaan hand in hand.

‘Kennis van de waarheid.’

Dat is heel belangrijk. Daardoor ga je
zien hoe het zit. De tegenwerker is er-
op uit dat te verhinderen door men-
sen te manipuleren. Zoals de slang in-
dertijd Eva misleidde, is de tactiek al-
tijd dezelfde: Gods uitspraken ter dis-
cussie stellen en verdraaien.
Mensen gaan de waarheid beseffen
vanaf
 het moment dat God oog en
hart er
voor opent.

Woord vandaag

23 april 2018
‘Blij met de Bijbel!’

Het woord Torah is onderwijzing, in
Israël omvatte dat wel degelijk wet-
ten
. Daarmee werd gedrag geregeld

en op bepaalde daden stond zelfs de
doodstraf. Daarom noemt Paulus het
oude verbond in 2 Corinthiërs 3 een
bediening van de dood
. Daarbij sprak

hij van een bediening van veroorde-
ling
. Maar breder gezien is het volle-

dige woord van God onderwijzing.

‘Het vertelt over God.’

Sterker nog: het onthult wie God is.
God onthult Zich door Zijn woord aan
Zijn schepselen. Vooral aan de mens.
Daarom zei de Heer in Zijn gebed:

Uw woord is de waarheid(Joh.17:17).

Daar kun je niet mee sjoemelen, noch
versjacheren. Het is geen koopwaar;
op de markt of in de winkel kun je ho-
ren:‘Het is iets meer/minder,mag dat?’

Dat gaat bij Gods woord niet op. Pau-
lus
kon Gods woord compleet maken.

‘De hoogste waarheden.’

Op allerlei niveaus gaf God het aan de-
ze apostel om diepe en absolute waar-
heden bekend te maken. Het licht dat
dan schijnt is vaak zo fel, dat mensen
er blind van worden. Net zoals Paulus
zelf was van het licht dat hem tege-
moet kwam op weg naar Damascus.
Mensen kunnen dan de werkelijke en
diepste waarheid niet zien. Grote ge-
nade, 
wanneer we wel het vermogen

ontvangen om ze te verstaan!

Woord vandaag

22 april 2018
‘God bestuurt het al.’

Degene Die alle touwtjes in handen
heeft is God, de Vader van onze Heer
Jezus Christus. Uit Hem is het al, en
door Jezus Christus voert Vader Zijn
plannen uit. De Vader is de Bron; de
Zoon is het Kanaal waardoor Hij Zijn
werk doet. Vader is de Gever, Zoon
is de Ontvanger. Niets kan Zijn grote
plan dwarsbomen of tegenhouden.

‘Fantastisch.’

Wanneer je de Schriften leest en ge-
looft, lossen moeilijkheden zich van-
zelf op. Je laat alle tradities van men-
sen los en je gaat de weg die Vader
voor je in gedachten had. De Schrift
overtuigt je van de waarheid. Zo kun-
nen we die vinden, juist gesneden en
voor ons als gemeenteleden: de brie-
ven van Paulus.

‘Ik ben er blij mee.’

Heel fijn, dan ben je net als de Psal-
mist die de 119eschreef: gelukkig, en
dat is het Hebreeuwse woord ashri.
Daar begint Psalm 1 ook mee; geldt
allereerst voor de Heer Jezus Zelf; Hij
is die man, die gelukkig is. En het ge-
heim van Zijn wandel en levensgeluk
vinden wij in Psalm 1:2 :

en die Zijn vreugde vindt in de onder-
wijzing (Torah) van Jahweh
en Zijn onderwijzing (Torah) dag en
nacht overdenkt