Woord vandaag

21 april 2018
‘God werkt door.’

In alles. Net zoals Hij in de geschiede-
nis van de uittocht uit Egypte alles in
handen had.
De wil van Jahweh werd

via Mozes aan de grote leider van
Egypte gemeld: ‘Laat Mijn volk gaan’.
Farao bleek obstinaat en liet Israël on-
der geen beding gaan. Het punt echter
was duidelijk. God versus Farao.

‘God leidde dat ook.’

Vooraf was door Jahweh aan Mozes
gemeld, dat Hij Zelf het hart van Farao
ging verharden. Niet als reactie op het
verharden door Farao zelf. Een mens
kan dat niet eens, op die manier uit ei-
gen kracht tegen de wil van God gaan.
Daar zijn een andere geest samen met
het vlees
voor nodig.

‘Hoe ging dat verharden dan?’

God kan daar heel goed een andere
geest voor ingezet hebben. Net als la-
ter bij koning Saul; een boze geest van
Jahweh 
verschrikte Saul. Zo kon Farao

ook tegen Jahweh ingaan, zonder dat
hij zich bewust was hoe dat kon. Hij
meende de macht en de wil te bezit-
ten om tegen de God van Israël in te
gaan. Later kwam de wil God tóch tot
stand, uittocht uit de slavernij!

Woord vandaag

20 april 2018
‘God werkt alles uit.’

We lezen in Filippenzen 2:13 de hoog-
ste onthulling over de wil van de mens:

want God is het, Die in jullie zowel het
willen als het werken voor Zijn welbe-
hagen bewerkt

Zo gaan alle credits naar God. Paulus
wist als geen ander wat de Schriften
over God onthullen. In Romeinen 11
lees je:

want uit Hem en door Hem en tot Hem
(is) het al; aan Hem de heerlijkheid in
de eonen! Amen!

‘Geweldig, alles door Hem.’

Dat is heel wat, want daar zit voor de
mens steeds de moeilijkheid. Dat alles
uit God is (de schepping en dergelijke),
daar hebben gelovigen minder moeite
mee. Maar steeds meer bekende men-
sen (Knevel, Keller) in de christelijke
wereld omarmen de idee dat God wel
schiep, maar vervolgens evolutie inzet-
te. En dat zo onder meer de mens ont-
stond. Men zegt dan, dat de mens en
de aap ‘een gemeenschappelijke voor-
ouder’ hebben.

‘Lees je dat laatste in de Bijbel?’

Nee. In de Schrift staat, dat God van
de bovenlaag van de aarde (klei, stof)
de mens heeft geschapen en maakte
en formeerde. In dag 6 als voltooiing
van het herstelwerk in die zes dagen.
Veel was al aanwezig, nieuw was on-
der meer Adam. Over het algemeen
hebben gelovigen niet zoveel moeite
met de schepping. Maar wel met het
gegeven, dat tijdens Gods plan alles
door Hem is.

Woord vandaag

19 april 2018
‘Mooie toekomst – gemeente.’

Het houdt veel meer in dan we den-
ken. God heeft alles in Zijn hand. In
de hemelse regionen zal de uitge-
roepen gemeente bijzondere dingen
mogen doen. Om ook die geestelijke
wezens tot onderschikking aan Hem
te brengen, onze Heer. Dit alles van
boven af geleid door Vader, als we
de hoogste Macht in aanmerking
ne
men. Uit Hem is alles.

‘Alles gaat volgens Zijn plan.’

Hij heeft alles volledig onder contro-
le. Ook nu, terwijl het chaos lijkt in
deze wereld. God, de Plaatser, heeft
alle touwtjes in handen. Hij is altijd
actief, en werkt Zijn plan uit. Zijn ge-
liefde Zoon is de grote Uitvoerder
van Zijn plan van eonen. Hij zal doen
wat overeenkomstig dat plan is. Zou
het anders moeten, dan zou de we-
reld van vandaag er anders uitzien.

‘Zo kun je er vrede mee hebben.’

Natuurlijk zien we veel onrecht, er is
veel aan de hand. En de uitroeper

van Tenach (OT) zei dit al:

Zie het werk van die Ene God (Elo-
him) want wie kan recht maken wat
Hij krom gemaakt heeft?
                                  Prediker 7:13

Uiteindelijk, we weten dat God recht
zal doen, zal alles rechtgezet worden.
Maar krampachtig proberen kromme
zaken te veranderen heeft geen zin.
Wacht op wat God doet, Hij zal het
uitwerken: tot wat goed is!

Woord vandaag

18 april 2018
‘Heel wat, dat eindgericht.’

De verborgenheden van de mensen zul-
len daar in het licht komen:

in de dag wanneer God de verborgen
dingen van de mensen zal richten door
Jezus Christus, in overeenstemming met
mijn evangelie
                Romeinen 2:16

Zo zal het gaan bij de grote witte troon.
We hebben er al meer dan eens op ge-
wezen, dat die troon groot en wit is.
Zou het de voorbode van de eeuwige
straf zijn, dan zou de troon in elk geval
zwart zijn.

‘Duidelijk.’

Jazeker, want het is een bijzonder mo-
ment, waar Jezus Christus naar uitge-
keken heeft. Wellicht zal de gemeente
daar ook bij zijn, want Paulus schrijft:

Weten jullie niet, dat de heiligen de
wereld zullen richten? En als door jul-
lie de wereld gericht wordt, zouden
jullie dan ongeschikt zijn voor de on-
beduidenste rechtszaken?
Weten jullie niet, dat wij boodschap-
pers zullen richten? Hoeveel te meer
de alledaagse dingen!
                          1 Corinthiërs 6:2,3

In elk geval zullen de gelovigen, de
heiligen, meewerken in het richten
op een bijzondere manier. Bedenk 
dat de gemeente de bediening van
verzoening heeft. God legt in ons
het
woord van verzoening
.

‘Dat is nogal wat.’

Dat is het zeker. Verder wordt de be-
diening van de gemeente die het li-
chaam van Christus is in Efeziërs be-
kendgemaakt. Daar blijkt, dat de ge-
meente geen aardse, maar een he-
melse roeping heeft
.

En blijkt dat nu al

door de uitgeroepen gemeente
aan de soevereiniteiten en volmach-
ten de veelvuldige wijsheid van God
bekendgemaakt wordt
 

                                   Efeziërs 3:10

Deze hoogste hemelse machten en
krachten leren door de ekklesia (het
Griekse woord voor uitgeroepen ge-
meente
) wat Gods genade inhoudt,

wat verzoening met God is, én de
diepe wijsheid van Vader erachter.